Slide background
Slide background
Slide background

Активни мерки за заетост в региона на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин eMS 171

 

Каква е целта?

Целта на проекта е да се развие капацитетът за заетост на безработните и неактивните лица от региона Дробета Турну Северин – Видин.

 Какъв е бюджетът?

639,225.41 евро, от които 543,341.60 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 109,486 евро за ВБ, 65,527 евро за Б1

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална Административна Единица– Град Вънжу Маре

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация Активно Общество

 Кога се изпълнява?

Начална дата: 29.06.2017

Крайна дата: 28.12.2018

Продължителност: 18 месеца

 Къде се изпълнява?

Видин (Област Видин)

Дробета Търну Северин (окръг Мехединци).

 Как се изпълнява?                                

  • едно проучване за идентифициране на мерки за по-добра корелация между индивидуалните умения, образованието, потенциала за заетост и възможностите на пазара на труда;
  • 2 регионални ресурсни центъра за заетост за обучения за румънски служители в творческите и културните индустрии;
  • изложениея за работни места; 
  • oрганизира се информационна и мотивационна кампания;
  • Разработена е 1 работна платформа.

 Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 инициатива, която активира мобилността на работната сила в трансграничния регион, 250 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение, 150 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, образователни възможности и висше и професионално образование през границите;

Резултати на програмата: 153 000 души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

 Статус на проекта

План за управление на изпълнение на проекта бе реализиран и поет от всички страни. Създаден е регионален ресурсен център и неговият екип бе назначен.

Проведено беше проучване за определяне на мерки за по-добра корелация между индивидуалните умения, образованието, потенциала за заетост и възможностите на пазара на труда от област Дробета Трън Северин - Видин.

В резултат на проучването бяха създадени два регионални центъра за работа в областта на заетостта (RRCE), единият в района на Дробета Трън Северин, а вторият в област Видин.

Бяха извършени някои публични придобивания, необходими за реализацията на проектаот Водещ бенефициент: ИТ оборудване, обзавеждане за наемане на регионалния ресурсен център за заетост (RRCE), услуги за финансово управление, услуги за разработване на изследване на работната сила, услуги за организиране на събития и услуги за разработване на рекламни материали.

Също така Бенефициент 2 създаде RRCE във Видин. Необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки са извършени в съответствие с българското законодателство и правилата, предвидени в Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.