Slide background
Slide background
Slide background

FairDeal (ROBG-204)

Кратки платформи на веригата за доставки за местните занаятчии и селскостопански продукти в трансграничния регион

Каква е целта?

Да се създадат нови икономически възможности за самостоятелност/заетост и предприемачество в трансгранияния регион чрез съвместно разработване на иновативно решение за онлайн маркетинг на местни продукти.

Какъв е бюджетът?

572,533.62 евро, от които486,653.55 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Сдружение Диманче (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Двустранна търговска камара България-Румъния (България)

Бенефициент 4 (Б4): Национален театър "Марин Сореску" Крайова (Румъния)

Къде се изпълнява?

Начална дата: 09.06.2017

Крайна дата: 08.03.2020

Продължителност: 33 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Област Велико Търново, София, България

Крайова, Окръг Долж, Румъния

Как се изпълнява?

  • Концепция, анализ на бизнес процесите и определяне на изискванията за приложение– жизнен цикъл за развитие на софтуерна платформа FairDeal (SDLC);
  • Разработване на хардуерна и софтуерна инфраструктура, необходима за функционирането на FairDeal онлайн решение за търговия на дребно;
  • Организиране на търговски панаири във Велико Търново и Крайова;
  • Популяризиране и изграждане на обществени мрежи;
  • Рекламни и информационни дейности по проекта - рекламни материали (шапки, тениски, еко-чанти, папки и др.), информационни материали (брошури, дипляни и др.), рекламна кампания в пресата/интернет /социалните медии, пресконференции.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 5 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 платформа /мрежа, 2 образователни семинара и 2 панаира;

- 9540 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост – 9500 инициативи.

Статус на проекта

ВБ изготви база данни от 4500 местни занаятчии, а Б4 организира 1 търговски панаир и 1 семинар на 20.10.2018 г. в Крайова.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.