Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 511

"Традиция и танц - мост над река Дунав "- eMS 511

Каква е целта?                               

Туризмът и културното наследство ще бъдат разгледани в рамките на проекта чрез развиване на традиции в Контещи и Царевец (традиционен танц), както и идентифициране на нови традиции, които определят двете области.

Какъв е бюджетът?

1 499 556.90 евро, от които 1,274,623.36 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 100,000 евро за водещ бенефициент, 260,947 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Контещи

Бенефициент 2 (Б2):Царевец, община Свищов

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 24.08.2018

Крайна дата: 23.08.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново

Телеорман

Как ще се изпълнява?

-      Изготвяне на изследването "Проучване на други обичайни традиции"

-      Организиране на семинари за идентифициране на съвместни туристически продукти

-      Организиране на танцови фестивали

-      Създаване на танцово училище "Контещи"

-      Създаване на Център за култура и образование в Царевец

-      Организиране на информационни и рекламни дейности.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Увеличаване на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство с 1,804

Резултати от програмата: Увеличаване на очаквания брой туристически нощувки в района на трансграничния регионс 1,800.

Статус на проекта

До юли 2019 г. и двамата партньори са създали екипи за управление на проекти. Подготовката на процедурите за възлагане на обществени поръчки за разработване на техническите проекти и работата са започнали в името на ЛБ и от името на Б2 са завършени ремонтните работи на Центъра за култура и образование в Царевец и който работи от 01.07.2019.

Бяха проведени няколко срещи на екипа по проекта на 22.02.2019 г. В Културен център в с. Контещи се проведе пресконференция.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.