Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 416

ROBG-416

"Съвместни усилия срещу природни бедствия "

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да осигури бързо работещо трансгранично взаимодействие и сътрудничество в случай на извънредни ситуации, причинени от човека или природни бедствия.

Какъв е бюджетът?

937,151.73 евро, от които 796,578.96 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 280,000 евро за водещ бенефициент, 120,000 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Мездра (България)

Бенефициент 2 (Б2):Инспекторат по жандармерия, окръг Мехединци (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 12.03.2021

Продължителност: 30 месеца

Къде ще се изпълнява?

Мехединци в Румъния

Враца в България

Как ще се изпълнява?

  • разработване на добре структурирани общи планове и стратегии за действие
  • координиране на съвместни инициативи като: споделяне на ноу-хау, обучение, ресурси и споделяне на оборудване
  • постоянен мониторинг на настоящата ситуация и идентифициране на потенциалните рискове
  • включване на населението чрез предоставяне на информация за възможни рискове и подходящо поведение, за да се избегнат и сведат до минимум
  • въвеждане на мерки и правила за предотвратяване на природни и предизвикани от човека опасности на местно и трансгранично равнище
  • прилагане на система за ранно предупреждение, което би довело до конкретни превантивни действия
  • модернизация на инструментите и оборудването, необходими за изпълнение на конкретни задачи и действия
  • реконструкция на свлачища

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации - 22 000 души, които се възползват от мерките за управление на риска и защита от наводнения, 385 000 души, които се възползват от мерките за опазване на горските пожари

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е в 8-ия месец на изпълнение от 30 месеца. Досега Водещият бенефициент е сключил договор за преводачески услуги, докато Бенефициент 2 е закупил част от предвиденото оборудване, необходимо за успешното изпълнение на проекта.

Във връзка с реконструкцията на свлачището бе подписан договор за водещия бенефициент.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.