Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 464

ROBG-464

“Зелено управление за опазване на Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана”

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство на Природен парк Русенски Лом и Комана.

Какъв е бюджетът?

508,730.23 евро, от които 432,420.68 евро ЕФРР

Цел на средата на периода на изпълнение: 105,000 евро за ВБ и 56,000 евро за Б2.

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом“(България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация „Екологичен Център Зелена Площ - Гюргево“(Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 08.11.2018

Крайна дата: 07.05.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Русе в Българиа

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?

-   Разработване на ГИС за 2 национални парка (НП) и Натура 2000 в района на еко коридор Комана-Ломовете

-      Дейности по стратегическо планиране в областта на еко коридор Комана-Ломовете

-      Осведоменост и свързаност на трансграничните екосистеми на 2-та НП и местатаот Натура 2000

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:2 общи стратегии, политика или планове за управление ивалоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчиво икономическо развитие

Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион и координирани инструменти за управление на 4 места от Натура 2000 от трансграничния регион.

Статус на проекта:

Проектът е в 8-ия месец на изпълнение от 18 месеца. Към настоящия момент всички дейности по проекта се изпълняват съгласно утвърдения график. В рамките на отчетния период беше закупенo оборудване, което ще осигури правилно изпълнение на проекта, а именно: превозно средство за среден до твърд достъп до земята, бележник за работа с ГИС. Все още има договори за подписване, а именно за организиране на публична дискусия, за разработване на план за управление, за разработване на ГИС за НП Русенски Лом, за трансгранично познаване на екосистемата и свързаност между два природни парка и Натура 2000 сайтове-проучване на чужди и инвазивни видове и за отпечатване на план за управление на НП Русенски Лом. За изготвянето на плана за управление и за разработването на ГИС на НП Русенски Лом, обществените поръчки вече са започнали в текущия отчетен период, на 27.02.2019 г. и 21.03.2019 г.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.