Slide background
Slide background
Slide background

Добре свързани възли Гюргево - Борово към транспортната мрежа TEN-T (ROBG-440)

Каква е целта?

Общото предизвикателство, пред което е изправен проектът, е да се подобри достъпността и мобилността до мрежата TEN-T и по този начин да се създадат подходящи условия за устойчиво развитие в граничната зона. Какъв е бюджетът?

Какъв е бюджетът?

4,945,538.25 евро, от които 4,236,007.56 ЕФРР

Цел към половината от периода на изпълнение: 30 000 евро за LB и 30 000 евро за Б2

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Община Борово

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2019

Крайна дата: 31.07.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Интегрирана система за информация и осведоменост
  • Съвместна система за управление на трафика и информираност
  • Модернизация на DJ 601: Болинтин Вале - Mалу

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Модернизирана транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до мрежата TEN-T (Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 11,75 km.);

Резултати от програмата: трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T - повече от 20 877 жители.

Статус на проекта

В момента проектът е в третия месец на изпълнение и двамата бенефициенти са фокусирани върху обществените поръчки в рамките на проекта.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.