Slide background
Slide background
Slide background

8-ми Декември, Плевен, следваща среща на Комитета за наблюдение

Управляващите структури на Програмата Interreg V-A Румъния – България се уточниха да организират шестата среща на Комитета за наблюдение в началото на месец Декември.


Важна точка от дневния ред е селекцията на проекти подадени в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения (приоритетни оси 4 и 5).
За актуална информация, следвайте интернет страницата на програмата.
Публикувано на 17.11.2016

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.