Slide background
Slide background
Slide background

Пилотната инициатива „Младежи доброволци на Интеррег“ (IVY) стартира преди две години от Асоциацията на европейските гранични региони (АЕГР) и DG Regio, за да подкрепи програмите на Interreg при изпълнението на техните комуникационни задачи. От март 2017 г. АЕГР има над 300 доброволци в програми и проекти на Interreg, което прави сътрудничеството в Европа по-известно и по-видимо.

Днес ние организираме посещение на място, за да популяризираме проекта ROBG-174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в гр.Зимница и Свищов”. Следвай излъчването му на живо в YouTube: https://youtu.be/VKymERIrhTc

На 4-ти юли 2019 г., в сградата на Община Добрич се проведе втора тематична среща за бенефициенти на проекти, финансирани в рамките на програмата Interreg V-A Румъния - България.
Полезни практически дискусии, свързани с попълване на партньорски доклади и проектни доклади, бяха проведени, а също така бяха обсъдени и изяснени и други аспекти, свързани с изпълнението на проектите.

На 8-ми юли 2019, Управляващият Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Публичната Администрация, Румъния), Националният Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, България) и Съвместният Секретариат (Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество - Кълъраш за границата Румъния – България) на Програмата Interreg V-A Румъния-България ще организират посещение на място за популяризиране на проекта код e-MS: ROBG-174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнича и Свищов”, в Свищов, България.

Страница 1 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.