Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-164 – “Дунавски екотуризъм

Каква е целта?                                

Да подкрепя развитието на административния капацитет на публичната администрация за постигане на социални и екологични цели на обществената политика чрез развитието на екотуризма в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

735,766.45 евро, от които625,401.46 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 205,000 евро за Водещ бенефициент, 18,078 евро за Бенефициент 2, 5,100 евро за Бенефициент 3и109,848 евро за Бенефициент 4.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Асоциация „Достъп за всички“(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Министерство на туризма(Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Министерство на туризма (България)

Бенефициент 4 (Б4): Агенция за развитие на човешките ресурси(България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 23/08/2017

Крайна дата: 22/08/2019

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Констанца, Румъния

Русе, България

Как ще се изпълнява?

 • Управление на проекти;
 • 6 съвместни трансгранични обучителни сесии за критерии и сертифициране за устойчив туризъм;
 • 6 съвместни трансгранични обучителни сесии за управление на дестинации за устойчив туризъм

Изготвяне и публикуване на речник на специфични строителни термини;

 • 4 съвместни трансгранични обучителни сесии за използване на наръчници за екотуризъм за подпомагане на частните туристически оператори за разработване и предлагане на пазара;
 • 6 съвместни трансгранични обучителни сесии за развитието на устойчива туристическа инфраструктура;
 • 4 съвместни трансгранични обучителни сесии на Дунавската обсерватория за устойчив туризъм на Световната организация по туризъм и оносно системата за индикатори за устойчив туризъм;
 • 2 опознавателни пътешествия на новообучените дунавски офицери в района на ТГС;
 • Проучване за идентифициране на законовите бариери за развитието на основни туристически инфраструктури в трансграничния регион: зелени пътища, молове, наблюдателна инфраструктура и др.
 • Уеб портал " Зелен туризъм по Долен Дунав ";
 • Проучване на трансгранична статистическа система за устойчив туризъм в подкрепа на Обсерваториите за устойчив туризъм в Дунав;
 • Разработване на 10 трансгранични дунавски продукта за устойчив туризъм
 • Създаване на неформално “партньорство за опазване на природния ландшафт” и трансграничен конкурс за ландшафт;
 • 2 пресконференции за представяне на резултатите от проекта;
 • Създаване на мрежа за трансгранични експерти по екотуризъм - Асоциация;
 • Фамилни пътувания на туристически журналисти в трансграничния регион (2)
 • Конференция за екотуризма в трансграничния регион Румъния-България
 • Комуникация и прозрачност

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 3 подкрепени трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата:

- Увеличаване на нивото на координация на публичните институции в допустимите области

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

- Бяха създадени екипите за управление на проекта. Бяха извършени редовни отчетни дейности и беше осигурена редовна комуникация между партньорите по проекта чрез организирани срещи, повиквания през Скайп, имейли и телефонни обаждания.

- Процедурите за възлагане на обществени поръчки бяха финализирани.

- Бяха организирани всички 26 обучения в областта на туризма. Целевата група, формирана от 283 румънски и български участници е достигнатa.

- Бяха организирани две фамилни екскурзия на туристически журналисти в трансграничния регионот Б4 в периода 04-06.10.2018 г. (17 участници) и в периода 14-16.10.2018 г. (25 участници).

- Проведено е проучване за установяване на законовите бариери за развитието на основни туристически инфраструктури в трансграничния региони е достъпнo на уеб платформата.

- Изготвено бе проучване на система за трансгранична статистика за устойчив туризъм в подкрепа на обсерваториите за устойчив туризъм по река Дунав и е достъпнo на уеб платформата.

- Разработени са 10 туристически продукта и са достъпни на уеб платформата.

- Уеб порталът " Зелен туризъм по Долен Дунав ", който предоставя и информация за проекта, създаден на www.danube-ecotourism.com

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.