Slide background
Slide background
Slide background

Новата редакция на Наръчника за изпълнение на проект е достъпна сега!

Управляващите органи на програмата Interreg V - A Румъния-България редактираха Наръчника за изпълнение на проект, Януари 2019 г.
Наръчникът е достъпен в раздел "Правила за изпълнение", подраздел "Правила на програмата". Моля, имайте предвид, че тази версия на наръчника е приложима отсега нататък.

Публикувано на 18.01.2019

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.