Slide background
Slide background
Slide background

MABAL–T (ROBG–510)

Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към TEN-T инфраструктурата

Каква е целта?                                

Проектът предлага като основна цел подобряване на достъпа за жителите на двамата партньори и за всички онези, които преминават през градовете към TEN-T мрежата и да създаде условия за по-нататъшно икономическо развитие на региона чрез правилно свързване на модулните точки. Проектът предвижда модернизиране на 16 км пътна инфраструктура в двата третични и многомодални възела Мангалия, Румъния и Балчик, България, като инвестицията се поддържа и подобрява чрез 4 съвместни механизма (ръководство за маршрута, проучване на възможностите за трансграничен транспорт, мерки за безопасност на движението и др. дейности за повишаване на осведомеността), което ще улесни връзката на двата възела към TEN-T инфраструктурата.

Какъв е бюджетът?

7,049,095.87 евро, от които 5,991,731.48 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 696,920.00 евро за ВБ и 712,899.00 евро за Б2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица – Община Мангалия

Бенефициент 2 (Б2): Община Балчик

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 04.04.2019

Крайна дата: 03.04.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Мангалия в Румъния

Балчик в България

Как ще се изпълнява?

-      Разработване на 4 съвместни механизма, а именно насоки по маршрута, проучване на възможностите за трансграничен транспорт, мерки за безопасност на движението и дейности за повишаване на осведомеността;

-      Модернизация на 17 пътни участъци в Мангалия - ул. Портулуй - 1701 мл, ул. Йон Креанга - 223 мл, Str. Dr Motas - 291 ml, Str Negru Voda - 375 ml, Str Libertatii - 199 ml, Str Tepes Voda - 538 ml, Str. Mihai Viteazu - 663 ml, Str IC Bratianu - 308 ml, Str Vanatori - 238 ml, Str Mircea cel Batran - 182 ml, Str Mihai Eminescu - 390 ml, Str Vasile Alecsandri - 200 ml, Str Vasile Parvan - 353 ml, Str Marasesti - 151 мл, Str. Muncitorului - 717 ml, Str Oituz - 976 ml, Str Frumoasei - 329 ml; обща дължина: 7.834 км;

-      Рехабилитация на общински път Каварна - Балчик - Топола - Икантълъка - гранична община (Каварна - Балчик) - Тузлата - Балчик - Албена;

-      Промоционални дейности, фокусирани върху осигуряване на информация за проекта, прозрачност, както и представяне на основните резултати от проектните дейности и целевите групи в трансграничния регион.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 16.45 км;

Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към TEN-T инфраструктурата (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост за трансграничния регион - 4;

Резултат на програмата: Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T – 49,301.00 граждани.

Статус на проекта

Постигнатите досега резултати от проекта:

ВБ е сключила договора за мерки за информация и публичност

Б2 стартира съответната процедура за възлагане на обществени поръчки, като очаква скоро да подпише договори.

Състоянието на изпълнение на инвестиционните цели е следното:

ВБ - Подобряване на пътната инфраструктура в Мангалия за по-добра връзка с мрежата TEN-T - Разработен е 16 градски улици с обща дължина от 7,83 km – Технически проект и са получени всички необходими разрешителни. Очаква се договорът за изпълнение на строителството да бъде подписан до края на 2019 г.

ВБ стартира публичната придобивка за възлагане на договор за доставка на превозно средство за техническо обслужване.

Б2 - Модернизиране на пътната инфраструктура в Балчик с цел подобряване на свързаността с TEN-T мрежата - 8,62 km. Изпълнението е в ход и до момента са финализирани 7,433 км, което представлява 86% от общата дължина на пътя, предвидена да бъде модернизирана на ниво B2.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.