Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 502

ROBG-502 "Поддържане на селския туризъм в района на Гюргево-Русе 
чрез своето културно наследство”
 

Каква е целта?

Проектът има за обща цел разработването на интегриран подход за популяризиране на културното нематериално и материално наследство на селските общности от Гюргево и Русе с цел подпомагане на местното икономическо развитие и развитието на селския туризъм.

Какъв е бюджетът?

360,279.12 евро, от които306,237.24 ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 65,000 евро за водещ бенефициент, 104,500 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Източна Дунавска Конвенция и посетители на Асоциация Бюро

Бенефициент 2 (Б2): Център за подкрепа на бизнеса за малки и средни предприятия - Русе

Кога се изпълнява?

Начална дата: 14.09.2018

Крайна дата: 13.11.2019

Продължителност: 14 месеца

Къде се изпълнява?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • Документиране на селските общности и разработване на съвместно проучване
  • Поддържане и насърчаване на селския туризъм в района на Гюргево-Русе
  • Разработване и разпространение на стратегията за валоризация

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:1 интегриран туристически продукт / услуга, 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяване и насърчаване за устойчиво икономическо използване

Резултати на програмата: 500 туристически нощувки в района на трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът премина през първите шест месеца на изпълнение. Създаден е екип за управление на проекти и са проведени съвместни срещи. Разработена е методологията на изследването, изследването и стратегията за селския туризъм в региона Гюргево-Русе. Беше проведена пресконференция и бяха публикувани публикации във вестници и онлайн.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.