Slide background
Slide background
Slide background

SoBy (ROBG-278)

SoBy - Подобрена координация и социални политики между Община Бяла и комуна Градинари за ефективен трансграничен регион

Каква е целта?                               

Целта на проекта е да подобри сътрудничеството и направи по-ефективни публичните институции в трансграничния регион Румъния - България.

Какъв е бюджетът?

1,081,938.54 евро, от които919,647.75 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 18,431 евро за Водещ бенефициенти20,000 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Бяла(България)

Бенефициент 2 (Б2): комуна Градинари (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 02.02.2019

Крайна дата: - 01.02.2021

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Русе, България

Гюргево, Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на обща стратегия за действия за възрастните хора
  • Развитие на отдел „Социални грижи” в общинска зала „Градинари”
  • Създаване на GraDAL - активна и директно подпомагана система на живот за възрастни хора, живеещи в Градинари
  • Създаване на информационна система за обмен между социалните отдели на Градинари и Бяла
  • Съвместни социални мероприятия за възрастни хора
  • Създаване на център за възрастни хора в община Бяла

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 5 подкрепени трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) с цел подобряване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата: - повишена интензивност на сътрудничеството между трансграничните заинтересовани страни (администрации, НПО), достигащи от ниво 3 до ниво 4.

Статус на проекта (отразени в докладите за напредъка)

Регистриран е следният напредък:

- Б2 е подписал договор за услуги за устен и писмен превод, който ще се използва по време на изпълнението на дейностите по проекта;

- както и договорът за предоставяне на външни консултантски услуги за управление на проекта; Освен това Б2 закупи необходимото офис оборудване за персонала на проекта.

- И двамата партньори са сключили договори за предоставяне на информационни и рекламни услуги, чрез които ще се извършват информационните кампании в рамките на проекта;

- организирана е 1 откриваща пресконференция на 26.06.2019 г. в Русе;.

Проектът е изправен пред забавяне в началото на следните дейности:

 T3-Разработване на съвместната стратегия за справяне със социалните нужди на възрастните хора, живеещи в трансграничния район Община Бяла - община Градинари, където все още не е започнала подготовката на процедурите за възлагане на обществени поръчки

 Т5-Създаване на GraDAL - активна и директно подпомагана система за живот за възрастни хора, живеещи в Градинари

 T6-Създаване на информационна система за обмен между социалните отдели от Градинари и Бяла, където процедурите за възлагане на обществени поръчки се разработват, но все още не са обявени

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.