Slide background
Slide background
Slide background
Трансгранична агенция за трудова мобилност (VISA) eMS код:147
 

Каква е целта?

Да допринесе за интегрирането на района на ТГС по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

Какъв е бюджетът?

498,818.29 евро, от които423,995.55 евро ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 146,180 евро за Българо-Румънска търговско-промишлена палата и 66,420 евро за Асоциация за устойчиво развитие Слатина

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Българо-румънска търговско-промишлена плата (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация за устойчиво развитие Слатина (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 20.04.2017

Крайна дата: 19.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Олт в Румъния

Русе в България

Как се изпълнява?                                

  • Проучване на заетостта и трудовата мобилност;
  • Създаване на агенция за трудова мобилност VISA;
  • Портфолио от интегрирани инструменти на агенция VISA;
  • Пилотни действия за трансгранична мобилност - Инфо & Обучение;
  • Пилотни действия за трансгранична мобилност - "Нека се придвижваме заедно";
  • Пилотни консултационни сесии;
  • Поддържане на резултатите от проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:14 вида инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 880 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати от програмата: 15 000 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Бяха назначени основните членове на екипа по проекта. Проведена бе първоначална работна среща и съвместен управителен комитет по проекта. Планътза действие, финансовата прогноза, планът за постигане на показателите за успех и критериите за контрол на качеството, планът за събитията (2018), годишният преглед на напредъка на проекта и годишният финансов преглед бяха изпълнени. Временна среща на партньорите и на управителния комитет бяха проведени.

Разработен е комуникационен план. Визуалната идентичност за водещия бенефициент и партньора, визуалната идентичност за PR материалите и публикациите са разработени и одобрени. Бяха направени медийнисписъци на български и румънски. Бяха изпратени 2 съобщения за пресата на БГ и РО. Бяха разработени списъци със заинтересовани страни на БГ и РО. Беше подписан договор за проектните информационни и промоционални материали. Логото на VISA бе избрано. Разработени са част от материалите за визуализацията. Проектът беше представен на няколко събития. Бяха проведени информационни срещи. Пресконференция бе проведене от АУРС.

Извършено е проучването на трудовата мобилност и мобилността на работната сила.

Офисът за службата за агенция VISA (Русе) бе закупен и екипът се премести. Част от ИТ оборудването и офис обзавеждането бяха закупени, платени и доставени. Създаден е сателитен офис VISA (Слатина). Всички съветници на VISA бяха назначени. Разработен е проект на вътрешно ръководство. Проведено е обучение на персонала на VISA Агенцията (22-23.02.18 партньорът разработи съдържанието и дизайна на "Пътеводител за пътуващите"), което съдържа информация за разработването на интегрирани инструменти, като е избран доставчикът на услуги за разработване на уеб страници и инструменти на VISA и разработването на уеб инструментите е в ход.

От бенефициентите е установен индикативен календар на събитията.

 АУРС съветник предостави информационни услуги на 12 лица.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.