Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 123

ROBG – 123 D-EMERSYS

Сили за бърза намеса при химически, биологични, радиологични и ядрени извънредни ситуации по поречието на река Дунав

Каква е целта?

Да се създаде група за бърза намеса в случай на ХБРЯ извънредни ситуации по поречието на река Дунав в рамките на структурата на властите, борещи се с извънредни ситуации в трансграничната зона.

Какъв в бюджетът?

5,954,370.34 евро, от които5,061,214.79 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 12,322 евро за Водещия Бенефициент, 42,288 евро за Бенефициент 2 и 358,128 евро за Бенефициент 3

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Национален институт за научноизследователска и развойна дейност за физика на материалитеНИФМ (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2)Главен инспекторат за извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Главнадирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи(България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 30.12.2016

Крайна дата: 29.11.2018

Продължителност: 23 месеца

Къде се изпълнява?

Цялата допустима зона на програмата INTERREG V-A Румъния - България

Как се изпълнява?                                  

 • Осигуряване на идентично мобилно оборудване за полицейските ХБРЯ звена и от двете страни на границата за откриване на опасни материали;
 • Предоставяне на средства за бързо разгръщане и ефективно ограничаване;
 • Осигуряване на оперативна съвместимост на всички нива между ХБРЯзвената за намеса от двете страни на границата;
 • Инициаране създаването на RENFLAB, регионалналаборатория по екологична криминалистика, която да действа като удостоверяващ и поддържащ аналитичен орган в региона;
 • Предоставяне на оборудване за лаборатория на НИФМ;
 • Информационни и рекламни дейности - пресконференции, медийни събития, създаване на уебсайт.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и спешна реакция

Резултати от програмата:повишаване качеството на реакция и възстановяване в случай на ХБРЯизвънредни ситуации в трансграничния регион

Статус на проекта

 • Управлението и координацията на проекта сапостоянно осигурени от партньорите по проекта;
 • Основният резултат, постигнат по време на изпълнението на проекта, е закупуването на ХБРЯ оборудване за Б2 и Б3, възлизащо на 3,389,000.00 евро (без ДДС), включително 3 бързи ХБРЯ кораби за Б2 и 4 ХБРЯ контейнера и 4 мобилни платформи за Б3;
 • ВБ закупи SE-EBS-EDX сканиращ микроскоп с висока резолюция на стойност 422, 671.00 евро (с ДДС);
 • Продължени бяха дейностите по организиране на петте курса на обучения;
 • Процедурите за възлагане на обществени поръчки вече са финализирани на ниво бенефициенти по проекта;
 • За подготовка на двете предвидени симулационни упражнения бяха организирани две конференции за планиране и три технически срещи между представители на Б2 и Б3;
 • Информационните и рекламни дейности са в ход. ВБ и Б2 вече са разработили промоционалните материали, включително уебсайта на проекта, достъпен на линка

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.