Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 413

ROBG-413 "Приказки за култура, история и природа!

Каква е целта?                               

Целта на проекта е да насърчи опазването на природните ресурси и културните традиции чрез разработването на интегрирани туристически продукти като модели за устойчиво използване на природното, историческото и културното наследство на трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

1,097,962.10 евро, от които 933,267.78ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 64,500 евро за водещ бенефициент, 106,300 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Виделе

Бенефициент 2 (Б2):Община Лясковец

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.09.2020

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Телеорман в Румъния

Велико Търново в България

Как ще се изпълнява?

-      опазване, популяризиране и развитие на историческото, природното и културното наследство

-      Подготовка и разработване на обща стратегия и план за управление на туристическата атракция

-      Подкрепа на съвместния маркетинг и популяризиране на трансграничния туристически продукт "Приказки"

-      Развитие на трансгранична туристическа мрежа

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1000 повече посещения на поддържани обекти за културно и природно наследство,

- 1 създаден интегриран туристически продукт/ услуга,

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването на устойчиви икономически употреби

Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в района на трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е в началото на 10-ия месец от изпълнението от 24 месеца. Няма регистрирани закъснения в изпълнението на дейностите, които биха могли да повлияят на правилното изпълнение на проекта. Договорите са от името на двамата бенефициенти.

През първия отчетен период беше създаден съвместен вътрешен екип за управление на проекта от името на двамата реални бенефициенти (Община Виделе и Б2 - Община Лясковец). След консолидирането на екипите бенефициентите по проекта имаха една среща в Лясковец през септември 2018 г.

Чрез директни поръчки са подписани 4 договора, 2 за управление на проекти и 2 за консултации за обществени поръчки от името на ВБ и Б2.

Свързани с WP T1. „Развитие на трансграничен туристически продукт, основан на местните традиции, история, природно и културно наследство“,ВБ подписа договор за туристически услуги в областта на туризма.

ВБ - Реконструкция на градски парк във Виделе и от името на Б2 - два обекта на проекта, градски парк Лясковец - “Еко-зона за отдих, изкуство и спорт в гр. Лясковец ”и„ Реконструкция на открито пространство и зелен парк около читалището в с. Козаревец в рамките на първия отчетен период, техническите проекти за тяхната реализация ” ,

В рамките на работната програма „Комуникация” на 06.11.2018 г. в централата на община Видел се проведе първата конференция за стартиране на проекта.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.