Slide background
Slide background
Slide background

Нова инструкция № 11/14.11.2019 г., издадена от Управляващия орган на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Управляващият орган издаде Инструкция № 11/14.11.2019 г. за бенефициенти на Програмата Interreg V-A Румъния-България, свързана със суспендиране на периода на изпълнение, поискано от проектни партньори в ситуация на промяна на партньорството по проекта. Тази инструкция пояснява тълкуването на член 7, алинея 18 от договорите за финансиране и член 7, алинея 16 от договорите за съфинансиране. Инструкция №. 11/14.11.2019 г. е достъпна тук.
Публикувано на 15.11.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.