Slide background
Slide background
Slide background

Помощ при допълнително намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

Европейската комисия стартира оценка на електронното сближаване 2014-2020 г., която има за цел да изследва как функционират системите за електронен обмен на данни между бенефициенти и програмни органи и колко удобни и ефективни са тези системи.

Ако сте бенефициент на проект, финансиран от Програма Interreg V-A Румъния-България, моля, следвайте тази връзка към анкетата на бенефициентите: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries.

Крайният срок за попълване на проучването е 12 август 2021 г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.