Slide background
Slide background
Slide background

Тавановите цени

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности на 20.10.2020, който е достъпен тук.

Предишни таванови цени, които вече не са в сила - Версия 4, използвана при изготвяне на пълните апликационни форми в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения, Версия 5 в сила от 10-ти Януари 2018 и Версия 6 в сила от 24.02.2020 натиснете тук (EXCEL / PDF).

Предишни таванови цени, които вече не са в сила но са били използвани при изготвяне на апликационните форми – Версия 1, 2 и 3 натиснете тук (EXCEL / PDF).

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности на 14.02.2023, който е достъпен tyk.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.