Slide background
Slide background
Slide background

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://www.interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html
Направените промени се отнасят до предоговоряне, контрол на първо ниво, промяна на договора.

С цел по-добро разбиране на практическото ръководство за измами за кандидати и бенефициенти на Програмата, ние Ви подготвихме два видео урока: „Мерки за борба с измамите“, обясняващ какво е измама, кои са органите, податливи на измами и кои са процесите, които се считат за най-силно изложени на измами и „Казус относно измама“, който предоставя пример за потвърдена измама. Видео уроците са достъпни на следните линкове: https://www.youtube.com/watch?v=HM9ZsS8rDVc&feature=emb_title и https://www.youtube.com/watch?v=BiuS6iyIntI&feature=emb_title

На 8 октомври 2020 г. Съвместният секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-Бъгария в рамките на Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България организира посещение на място за популяризиране на проекта с e-MS код: ROBG-408, „Целенасочени усилия за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона“, което беше организирано онлайн, чрез платформата Zoom.us и излъчено на живо в канала на Програмата в YouTube.

Изборът на PO3 - По-свързана Европа сред целите на политиката, които да бъдат финансирани в следващата ни програма Interreg VI-A Румъния-България, предлага възможност за справяне с проблемите на трансграничната свързаност, с цел свързване на северните и южните брегове на Дунава, както и за по-нататъшно развитие на връзките между Румъния и България.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.