Slide background
Slide background
Slide background

РИМАНА (ROBG137)

Управление на риска и защита от наводнения в трансгранична среда зарегионите Кълъраш и Полски Тръмбеш

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да подобри съвместното управление на риска втрансграничния регион Полски Тръмбеш (България) и окръг Кълъраш (Румъния).

Какъв е бюджетът?

3,853,515.63 евро, от които3,275,488.28 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент: Община Полски Тръмбеш(Бг.)

Бенефициент 2: Териториално административно звено - окръг Кълъраш (Рум.)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 17.03.2017

Крайна дата: 16.03.2022

Продължителност: 60 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново в България  и Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?                                         

ØПодобрена проводимост на речното корито на река Елийска;

ØВъвеждане на система за прогнозиране и ранно предупреждение за наводнения в община Полски Тръмбеш;

ØПодобрено финансиране на информационната система за аварийни ситуации Кълъраш чрез закупуване на 3 нови интервенционни превозни средства;

ØВъвеждане на информационна система за управление на аварийни ситуации в окръг Кълъраш;

ØПодписване на съвместен план за действие в областта на извънредните ситуации.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 300 000 лица ползващи се от действията по управление на риска; 150 000 лицаползващи се от мерките за защита от наводнения; 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации.

Резултати на програмата: подобрено качество на съвместното управление на риска.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта продължава и отчетените постижения до момента са както следва:

- първоначалната съвместна среща със заинтересованите страни се проведе в Полски Тръмбеш на 23.03.2018 г. и информационна среща с 39 участници беше организирана от Водещия бенефициент на 27.02.2019 г.;

- договорът за доставка и монтаж на системата за мониторинг и ранно предупреждение, създаване на системата от измервателни станции със сензори за наблюдение на водните нива и метеорологичните условия, изграждане на GIS базирана информационна система с характеристиките на SDS (Support Decision System), създаване на награден и пространствен триизмерен дигитален модел на крайбрежни заливни низини и изпълнение на хидравлична 2D симулация. Оборудването е доставено и продължава инсталирането на оборудването и софтуера, както и обучението на персонала на ВБ;

- рехабилитационните работи за подобряване на проводимостта на коритото на река Елийска, от страна на ВБ, са приключени успешно в срок (19.03.2019 г.) и са предадени на Възложителя на 25.03.2019 г. (АКТ 15). След приемане на работите от Държавната приемателна комисия на 31.05.2019 г., Разрешение за ползване бр. са издадени CT-05-694 / 13.06.2019 г.;

- Автомобилът за превоз на невзривени бомби и Аварийният автомобил, оборудван с 60-тонен кран и спасителна техника, от името на Б2 - Териториална административна единица - окръг Кълъраш, са получени на дата 28.02.2019 г., съответно на дата 07.10. .2019 г.;

- Интервенционното превозно средство, оборудвано с водопомпена система, от името на Б2 - Териториална административна единица - окръг Кълъраш, са получени на 01.10.2020 г. и на 20.10.2020 г.;

- интегрираната информационна система за управление на извънредни ситуации в окръг Кълъраш е разработена и свързаният хардуер (сървъри, работни станции, рутери и др.) и софтуерно оборудване (ГИС, база данни, симулация на спешни случаи, лицензи за ОС) са доставени през май 2019 г. Системата е инсталирана, тествана и получена съгласно протокол за приемане № 19530 / 20.11.2019г. Системата е използвана от ESI Calarasi до пълния си капацитет.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.