Slide background
Slide background
Slide background

Годишният доклад за 2019 г. за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния - България

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния - България беше одобрен от Комитета за наблюдение на програмата и представен на Европейската комисия. Последните данни за етапа на изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния - България подчертават напредъка, постигнат от програмата през 2019 г. Повече информация за това можете да прочетете в Резюмето за гражданите, достъпно тук.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.