Slide background
Slide background
Slide background

MABAL-T (ROBG-510)

Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към TEN-T инфраструктурата

Каква е целта?

Основна цел е подобряване на достъпа за жителите на двамата партньори и за хората преминаващи през градовете към TEN-T мрежата и да създаде условия за по-нататъшно икономическо развитие на региона чрез правилно свързване на модулните точки. Проектът предвижда модернизиране на 16 км пътна инфраструктура в двата третични и многомодални възела Мангалия, Румъния и Балчик, България, като инвестицията се поддържа и подобрява чрез 4 съвместни механизма (ръководство за маршрута, проучване на възможностите за трансграничен транспорт, мерки за безопасност на движението и др. дейности за повишаване на осведомеността); това ще улесни връзката на двата възела към TEN-T инфраструктурата.

Какъв е бюджетът?

7,049,095.87 евро, от които 5,991,731.48 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица – Община Мангалия

Бенефициент 2 (Б2): Община Балчик

Кога се изпълнява?

Начална дата: 04.04.2019

Крайна дата: 03.10.2022

Продължителност: 42 месеца

Къде се изпълнява?

Мангалия в Румъния

Балчик в България

Как се изпълнява?

  • Разработване на 4 съвместни механизма, а именно насоки по маршрута, проучване на възможностите за трансграничен транспорт, мерки за безопасност на движението и дейности за повишаване на осведомеността;
  • Модернизация на 17 пътни участъци в Мангалия - ул. Портулуй - 1701 мл, ул. Йон Креанга - 223 мл, ул. Др. Моташ - 291 ml, ул. Негру Вода - 375 ml, ул. Libertatii - 199 мл, ул. Цепеш Вода - 538 мл, ул. Михай Витеазу - 663 мл, ул. Братеану - 308 мл, ул. Ванатори - 238 ml, ул. Мирча Чел Батран - 182 ml, ул. Михай Еминеску - 390 ml, ул. Василе Александри - 200 ml, ул. Василе Първан - 353 ml, ул. Mарасешти - 151 мл, ул. Мунчиторулуй - 717 мл, ул. Ойтуз - 976 мл, ул. Фрумоасей - 329 ml; обща дължина: 7.834 км;
  • Рехабилитация на общински път Каварна - Балчик - Топола - Икантълъка - гранична община (Каварна - Балчик) - Тузлата - Балчик - Албена;
  • Промоционални дейности, фокусирани върху осигуряване на информация за проекта, прозрачност, както и представяне на основните резултати от проектните дейности и целевите групи в трансграничния регион.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 16.45 км;

Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични/третични възли към TEN-T инфраструктурата (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост за трансграничния регион - 4;

Резултат на програмата: Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T – 49.301,00 граждани.

Статус на проекта

Проектът е приключил.

Етапът на изпълнение на инвестиционните цели е както следва:

Водещ партньор - Подобряване на пътната инфраструктура в Мангалия за по-добра връзка с мрежата TEN-T - 16 градски улици с обща дължина 7,83 км - Работите по модернизация са завършени и приети на 4 октомври 2022 г.

Община Мангалия е провела разяснителна кампания в училищата на Мангалия. Кампанията се е провела в периода 23-25.03.2022 г. в следните учебни заведения:

- Колеж по икономика Мангалия, 140 студенти;

- СОУ 3, 125 ученици;

- СОУ "Св. Андрей", 215 ученици;

- Гимназия по технологии Йон Бънеску, 145 ученици;

Бенефициент 2 - Модернизирана пътна инфраструктура в Балчик с развитието на свързаността на мрежата TEN-T - 8,62 км - завършена на 12.01.2022 г.

Бенефициент 2: Направени са 4 публикации в местния вестник, 2 радиоспота и 50 излъчвания (общо 100 излъчвания) между 01.03.-31.03.2022 г. Б2 е провел дейности за повишаване на осведомеността - Интерактивни семинари в училищата по проблемите на безопасността на движението в Община Балчик, където са организирани 5 събития с общо 300 участници. Събитията се проведоха в периода 10-15.03.2022 г. в следните учебни заведения:

- СУ „Христо Ботев” гр. Балчик – 120 участници;

- ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Балчик - 60 участници;

- ОУ Антим I, Балчик -114 участници.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.