Slide background
Slide background
Slide background

RISK eMS 23

РИСК при мащабни инфраструктури

Каква е целта?

Увеличаване на информираността на местното население по отношение на опасностите, свързани с голяма инфраструктура чрез обучение и комуникация.

Какъв е бюджетът?

810,143.41 евро, от които 688,655.90 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Националния институт за научни изследвания в областта на физиката и ядреното инженерство "Хория Хулубей" (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2):Русенски университет „Ангел Кънчев“ (България)

Бенефициент 3 (Б3): Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4): Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ – Русе (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево, Мехединц, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+ Илфов)

Русе в България

Как се изпълнява?

  • Разработване на пълна инвентаризация на обществените и частни големи инфраструктури;
  • Оценка на генерираните слаби места, опасности и пресметнати рискове на големите инфраструктури;
  • Създаване на система за обучение на професионалните мениджъри на големи инфраструктури;
  • Подобряване на капацитета за кооперативно развитие и планиране на големите инфраструктури;
  • Информационни дни, организирани от избраните големи инфраструктури;
  • Проектиране и изпълнение на високотехнологични комуникационни средства за избраните големи инфраструктури и киберсигурност;
  • Идентификация на най-добри практики в Дунавския регион;
  • Разработване на учебни програми, учебни материали, партньорски оценки;
  • Методологии, експериментални семинари, изследване на случаи.

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 100,000 души, които се ползват от действията по управление на риска.

Резултатите от програмата: Подобрено управление на общия риск в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Създаден е уебсайт на проекта:www.robg-risckmanagement.eu.

Бяха разработени 12 филма и 3 книги (книга "Най-добри практики";Сборник от откриващата конференция; Учебни и комуникационни умения) бяха разработени и са достъпни на уеб страницата на проекта.

Разработени са 2 проучвания: "Инфраструктури с голям мащаб, свързани с трансграничната зона Румъния - България" и "Проучване на методологията за оценка и определяне на индикатори за въздействие за инфраструктури от голям мащаб", свързани с оценката на уязвимите места, опасностите и изчислените рискове.

Проведени бяха обучения, конференции, работни срещи с основните участници в управлението на риска в мащаб.

93 008 души са облагодетелствани от действия за управление на риска чрез участие в събитията, обучения, срещи, организирани в рамките на проекта и чрез информация, използваща медийния канал.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.