Slide background
Slide background
Slide background

EIMo (ROBG-140)

Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа зa подкрепа на заетостта и трудовата мобилност

Каква е целта?

Да се насърчи трудовата мобилност в ключови икономически сектори на трансграничната зона чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на труда пазар.

Какъв е бюджетът?

593,492.79 евро, от които504,468.87 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Стопанска Камара - Велико Търново (България)

Бенефициент 2 (Б2): Търговско-промишлена, индустриална камара за корабоплаване и селско стопанство Констанца (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Българската стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК) (България)

Кога?

Начална дата: 4 April 2017

Крайна дата: 3 April 2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Костанца в Румъния

Велико Търново, София в България

Как се изпълнява?                                 

  • Идентифициране на ключовите отрасли, които позволяват мобилността на работната сила, включително създаване на възможност за продължителна заетост от двете страни на ЕС;
  • Разработване на каталози за компетентност на целевите предприятия в ТГС региона с описание на основните знания, умения и компетенции, изисквани от работодателите за работните места с възможност за трудова мобилност;
  • Разработване на е-инструменти за оценка на компетентността, които ще бъдат определени и разработени в съответствие с установените изисквания за знания, умения и компетентност от страна на работодателите;
  • Провеждане на проучване за най-малко 300 представители на целевата група на възможностите за работа и създаване на личен профил по отношение на тяхната възраст, образование и квалификация;
  • Разработване на специални езикови курсове за мобилност на служители и такива, търсещи работа, които потенциално биха увеличили шансовете им за намиране на работа в областта на програмата;
  • Предоставяне на е-обучение и квалификация G за най-малко 300 представители на целевата група;
  • Предоставяне на съвместни курсове за обучение на специалисти по човешки ресурси от двете страни на границата, като по този начин подобряват знанията и уменията си при назначаването на служители от другата страна на границата;
  • Повишаване на информираността относно възможности за работа в целия трансграничен район;
  • Разработване на информация и съвети за пътуващите през граница, които работят в региона и потенциални работодатели чрез създаване и разработване на съвместни бази данни в услуга на трудовата мобилност;
  • Информация и публичност;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 400 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

Резултати от програмата: 50 000 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта:

Прокетът приключи на 03.04.2019 г.

Резултати:

- 5 икономически сектора от двете страни на границата с потенциал за мобилност на работната сила, избрани чрез съвместно приложена методология;

- Избор на 40 ключови позиции в избраните икономически сектори с идентифициран потенциал за мобилност на работната сила;

- 5 двуезични каталога на компетенции с описание на необходимите знания, умения и компетенции за избраните 40 ключови позиции, разработени, утвърдени и одобрени в Румъния и България;

- 1 триезичен интернет портал www.jobmobility.info. Модерният дизайн и интерактивните екрани позволяват лесен и приятелски достъп до ресурсите на уебсайта - икономическата карта на трансграничната зона, профилите на идентифицираните предприятия от двете страни на границата с потенциал да се даде възможност за мобилност на работна сила отвъд границата, каталози на компетенции, пет електронни инструменти за оценка на компетентността, интернет базиран модул за профилиране на безработни и неактивни лица, платформа за електронно обучение (дейност 8), електронна платформа;

- 2 пресконференции организирани (Велико Търново и Константа).

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.