Slide background
Slide background
Slide background

CBA (ROBG-136)

Трансгранична програма за спе обучение за областните администрации на окръг Гюргево и Русе

Каква е целта?

Проектът цели да засили сътрудничеството между Териториално административна единица - окръг Гюргево и област Русе в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.

Какъв е бюджетът?

440.393,19 евро, от които374.334,21 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално – административна единица – окръг Гюргево (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Областна Администрация Русе (България)

Бенефициент 3 (Б3): Община Ценово (България)

Кога?

Начална дата: 20.05.2017

Крайна дата: 19.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Област Русе и Окръг Гюргево

Как?                                                      

 • Закупуване на оборудване и услуги
 • 1 разработен анализ, 1 наръчник, 1 стратегия, 2 кръгли маси, 2 семинара
 • менторска програма и курсове за обучение
 • обмен на добри практики в 2 страни от ЕС
 • 1 съвместен план за действие за подобряване на условията на административно ниво

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4 трансгранични механизма:1 Работна група - инструмент за обмен на информация (който ще бъде организиран и ще функционира въз основа на регламент), неговата дейност ще доведе до разработване на План за действие, 1 мрежа от трансгранични участници (от Румъния, България, посетените страни и др.), 1 анализ (Изследване и анализ на настоящата ситуация по отношение на прилагането на GE в две области (Русе и Гюргево); 1 интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво регион Русе - Гюргево

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в трансграничния регион

Статус на проект

Тъй като Бенефициент 2 се сблъска с проблеми при осигуряването на необходимите финансови ресурси за изпълнението на проекта, в партньорството беше включен нов партньор - Община Ценово, който пое бюджета и съответния дял от дейностите по проекта на Б2. Бенефициент 2, от своя страна, продължи да участва в изпълнението на дейностите по проекта, без да има незначителен финансов принос.

Нивото на координация на публичните институции, участващи в проекта - окръг Гюргево, областна администрация Русе и община Ценово, се подобри в резултат на изпълнените дейности по проекта, което допринесе за създаването на административна и институционална рамка за сътрудничество в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.

Беше организирана съвместна програма за напреднало обучение за персонала на бенефициентите, състояща се от:

 • Програма за менторство, организирана в Русе в периода 23-27 април 2018 г. и в периода 18 юни 2018 г. в Гюргево;
 • Обучение „Управление на публичните инвестиции“, проведено в Констанца в периода 06-11 август 2018 г.;
 • Курс за обучение по зелена икономика, организиран в периода 24-29 март 2019 г. във Велико Търново;

И двамата бенефициенти - окръг Гюргево и община Ценово, също закупиха необходимото ИТ и комуникационно оборудване за осигуряване на модерна рамка за дейността на техните администрации.

Проведено е проучвателно посещение за обмен на добри практики за представители на администрацията на бенефициентите в 2 държави от ЕС - Швеция в периода 24-29.06.2018 г. и Австрия в периода 09-14.09.2018 г.

Проектът допринесе с 4 трансгранични механизма, които утвърждават капацитета за сътрудничество на тримата партньори, а именно:

 • Работна група, състояща се от членове на всички 3 бенефициенти, създадена като общ механизъм за подкрепа и засилване на инвестициите с цел обсъждане на приоритетите на трансграничния регион. В резултат на това План за действие за подобряване на условията на административно ниво в региона Гюргево-Русе, беше приет чрез Споразумение за партньорство, подписано от 3-те партньора по проекта;
 • Мрежа от трансгранични участници, представляваща списък с потенциални партньори от окръг Гюргево, област Русе, както и от посетените страни Австрия и Швеция, която възнамерява да улесни бъдещото сътрудничество между организациите от трансграничния регион Русе-Гюргево и е предоставена на уебсайтовете на 3-те партньори;
 • Изследване и анализ на настоящата ситуация във връзка с прилагането на Зелената енергия в трансграничния регион Гюргево-Русе, изследване на съществуващите възможности за използване на вятърна енергия, слънчева енергия, водна енергия, биомаса и отпадъци в региона, добри практики, както и потребностите от обучение на персонала на партньорите. По този начин тя предостави на тримата партньори необходимите данни и съсредоточена гледна точка за това как планирането може да бъде приложено.
 • Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на нивото на региона Русе - Гюргево, предназначена да ръководи бенефициентите на проекта и съответните заинтересовани страни в трансграничния регион Гюргево-Русе в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Като основна организационна структура беше създаден Трансграничен комитет за мониторинг на стратегията, състоящ се от членове на тримата партньори, отговарящ за управлението, мониторинга, оценката и актуализирането на стратегията. Две кръгли маси - в Русе на 03.10.2018 г. и в Гюргево на 04.10.2018 г. бяха организирани като част от процеса на разработване на стратегията. Също така бяха проведени 2 специализирани семинара в Русе и Гюргево с оглед разпространяване на разработената Стратегия сред заинтересованите страни.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.