Slide background
Slide background
Slide background

CBA (ROBG-136)

Трансгранична програма за спе обучение за областните администрации на окръг Гюргево и Русе

Каква е целта?

Проектът цели да засили сътрудничеството между Териториално административна единица - окръг Гюргево и област Русе в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.

Какъв е бюджетът?

440.393,19 евро, от които374.334,21 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално – административна единица – окръг Гюргево (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Областна Администрация Русе (България)

Бенефициент 3 (Б3): Община Ценово (България)

Кога?

Начална дата: 20.05.2017

Крайна дата: 19.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Област Русе и Окръг Гюргево

Как?                                                      

 • Закупуване на оборудване и услуги
 • 1 разработен анализ, 1 наръчник, 1 стратегия, 2 кръгли маси, 2 семинара
 • менторска програма и курсове за обучение
 • обмен на добри практики в 2 страни от ЕС
 • 1 съвместен план за действие за подобряване на условията на административно ниво

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 4 трансгранични механизма:1 Работна група - инструмент за обмен на информация (който ще бъде организиран и ще функционира въз основа на регламент), неговата дейност ще доведе до разработване на План за действие, 1 мрежа от трансгранични участници (от Румъния, България, посетените страни и др.), 1 анализ (Изследване и анализ на настоящата ситуация по отношение на прилагането на GE в две области (Русе и Гюргево); 1 интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво регион Русе - Гюргево

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в трансграничния регион

Статус на проект

Тъй като Бенефициент 2 се сблъска с проблеми при осигуряването на необходимите финансови ресурси за изпълнението на проекта, в партньорството беше включен нов партньор - Община Ценово, който пое бюджета и съответния дял от дейностите по проекта на Б2. Бенефициент 2, от своя страна, продължи да участва в изпълнението на дейностите по проекта, без да има незначителен финансов принос.

Нивото на координация на публичните институции, участващи в проекта - окръг Гюргево, областна администрация Русе и община Ценово, се подобри в резултат на изпълнените дейности по проекта, което допринесе за създаването на административна и институционална рамка за сътрудничество в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.

Беше организирана съвместна програма за напреднало обучение за персонала на бенефициентите, състояща се от:

 • Програма за менторство, организирана в Русе в периода 23-27 април 2018 г. и в периода 18 юни 2018 г. в Гюргево;
 • Обучение „Управление на публичните инвестиции“, проведено в Констанца в периода 06-11 август 2018 г.;
 • Курс за обучение по зелена икономика, организиран в периода 24-29 март 2019 г. във Велико Търново;

И двамата бенефициенти - окръг Гюргево и община Ценово, също закупиха необходимото ИТ и комуникационно оборудване за осигуряване на модерна рамка за дейността на техните администрации.

Проведено е проучвателно посещение за обмен на добри практики за представители на администрацията на бенефициентите в 2 държави от ЕС - Швеция в периода 24-29.06.2018 г. и Австрия в периода 09-14.09.2018 г.

Проектът допринесе с 4 трансгранични механизма, които утвърждават капацитета за сътрудничество на тримата партньори, а именно:

 • Работна група, състояща се от членове на всички 3 бенефициенти, създадена като общ механизъм за подкрепа и засилване на инвестициите с цел обсъждане на приоритетите на трансграничния регион. В резултат на това План за действие за подобряване на условията на административно ниво в региона Гюргево-Русе, беше приет чрез Споразумение за партньорство, подписано от 3-те партньора по проекта;
 • Мрежа от трансгранични участници, представляваща списък с потенциални партньори от окръг Гюргево, област Русе, както и от посетените страни Австрия и Швеция, която възнамерява да улесни бъдещото сътрудничество между организациите от трансграничния регион Русе-Гюргево и е предоставена на уебсайтовете на 3-те партньори;
 • Изследване и анализ на настоящата ситуация във връзка с прилагането на Зелената енергия в трансграничния регион Гюргево-Русе, изследване на съществуващите възможности за използване на вятърна енергия, слънчева енергия, водна енергия, биомаса и отпадъци в региона, добри практики, както и потребностите от обучение на персонала на партньорите. По този начин тя предостави на тримата партньори необходимите данни и съсредоточена гледна точка за това как планирането може да бъде приложено.
 • Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на нивото на региона Русе - Гюргево, предназначена да ръководи бенефициентите на проекта и съответните заинтересовани страни в трансграничния регион Гюргево-Русе в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Като основна организационна структура беше създаден Трансграничен комитет за мониторинг на стратегията, състоящ се от членове на тримата партньори, отговарящ за управлението, мониторинга, оценката и актуализирането на стратегията. Две кръгли маси - в Русе на 03.10.2018 г. и в Гюргево на 04.10.2018 г. бяха организирани като част от процеса на разработване на стратегията. Също така бяха проведени 2 специализирани семинара в Русе и Гюргево с оглед разпространяване на разработената Стратегия сред заинтересованите страни.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.