Slide background
Slide background
Slide background

RN4SC (ROBG-193)

Регионална мрежа за социално сближаване

Каква е целта?

Целта на проекта е да се постигнат по-ефективни социални услуги за хората, изложени на риск от бедност или социално изключване в трансграничния регион чрез трансгранично консолидиране на ресурсите, изграждане на капацитет и публично-частни партньорства.

Какъв е бюджетът?

347.854,79 евро, от които295.676,57 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Свободен младежки център (България)

Бенефициент (Б2): Асоциация Василиада (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 26.04.2017

Крайна дата: 25.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София)

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+Букурещ)

Как ще се изпълнява?                           

  • Оценка на състоянието на социалните системи и оценка на потребностите в граничния регион на Румъния - България;
  • Виртуална общност създадена като мрежов инструмент за споделяне на методически ресурси и комуникация;
  • База данни от 200 файла за българското и румънското социално законодателство, политики, профили на доставчиците на социални услуги в трансграничния регион;
  • 300 експерти в социалната сфера от публичния и неправителствения сектор, които ще участват във форуми за обмяна на опит и съвместни обучения;
  • 12 социални обществени и неправителствени организации, които споделят практически опит и развиват съвместни инициативи в резултат на обменни посещения;
  • Създаване на Румъно – българска трансгранична мрежа от доставчици на социални услуги.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 поддържан трансграничен механизъм

Резултати от програмата:повишено ниво на координация на публичните институции в избираемата област

Project status

Прокетът е финализиран.

За развитието на проекта партньорите са картографирали наличната официална информация за съществуващи доставчици на социални услуги, обхващайки площ от 13 административни единици – областите Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич в България, Окръзите Мехединти, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца в Румъния. В резултат на тази дейност беше създадена база данни с основна информация за всяка структура и социална услуга - напр. име, данни за контакт, цел на работа, целеви групи, капацитет, най-добри практики, нужди и т.н. и беше разработен консолидиран доклад за текущото състояние на социалните системи и оценка на потребностите в участващите региони за изграждане на капацитет в предоставянето на социални услуги.

Информацията е достъпна на български, румънски и английски език на уебсайта на проекта, www.fyc-vidin.org.

Уебсайтът съдържа раздел със социалните структури от цялата допустима област (база данни, разработена в рамките на проекта), раздел с карта, който съдържа всички структури от базата данни, раздел с националното законодателство в социалната област от двете страни, и сравнителните изследвания на социалните системи в българо-румънския граничен регион, разработени в рамките на проекта.

За повишаване на нивото на координация на публичните институции в допустимата област бяха организирани 10 тематични форума за обмен на опит, 10 обучения и 6 обменни посещения с участието на 12 организации / институции, избрани на конкурсна основа.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.