Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 259

HEALTHEFF (ROBG-259)

“Повишаване на ефективността на общинското здравеопазване в граничния регион

Берковица – Байлещи

Каква е целта?

Да се засили капацитетът за общо трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването в общините Берковица и Байлещи чрез създаване на възможности за хората в отдалечените села да имат адекватно здравеопазване и снабдяване на общинските болници с модерно и иновативно оборудване.

Какъв е бюджетът?

1,450,529.96 евро, от които1,232,950.46евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 25.000 евро за Водещия бенефициент и15.000 евро за Бенефициент 2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Берковица(България)

Бенефициент 2 (Б2): Кметство Байлещи(Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 17.05.2019

Крайна дата: 16.08.2022

Продължителност: 39 месеца

Къде ще се изпълнява?

Берковица, област Монтана в България

Байлещ, окръг Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?                                      

  • Повишаване на ефективността чрез модернизация на оборудването на общинските болници в Берковица и Байлещ
  • Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции:
  • 1 Приемане на обща политика в областта на здравеопазването;
  • 1 Изработване на Общо изследване за заболеваемостта в областта на ТГС;
  • 2 съвместни конференции за представяне на учебни и дискусионни кръгли маси;
  • 1 Разработване на инструмент за обмен на информация;
  • 1 Развитие на мрежата от здравни услуги от заинтересовани страни в трансграничната зона;
  • 2 Организиране на посещения за обмен на опит
  • 2 Организиране на съвместни обучителни семинари.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 10 подкрепени трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) с цел подобряване на капацитета за сътрудничество

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимата зона

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Проектът е в 33-ия месец на изпълнение от 36 месеца (удължен с 12 месеца с допълнение № 1/19.04.2021 г.) и като се вземе предвид информацията, предоставена в настоящия доклад на проекта (17.05.2021-16.11.2021 г.) , бяха извършени следните дейности:

Водещ бенефициент – Община Берковица:

Относно дейност Т3 - Повишаване на ефективността чрез модернизация на оборудването на Общинска болница Берковица:

С Решение от 14 април 2021 г. кметът на Берковица е посочил избраните изпълнители по тръжната процедура. След оттеглянето на подадените жалби до КЗК и изготвянето на договорните документи, договорите бяха подписани в началото на юни 2021 г.

В резултат на този отчетен период ВБ е сключило следните договори по тръжната процедура с предмет „Доставка на медицинско оборудване за община Берковица по проект: „Повишаване ефективността на общинското здравеопазване в граничния район Берковица – Байлещ (HEALTHEFF) , финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014 - 2020”:

• Доставка Лот1: Доставка на мобилен кардиологичен център, договор № ОП-3-079/ 09.06.2021 г.;

• Доставка Лот2: Доставка на цифрова рентгенова система; договор №ОП-3-083/ 09.06.2021 г.;

• Доставка Лот3: Доставка на монитори за пациенти; договор № ОП-3-078/ 09.06.2021 г.;

Доставка Лот 4: Доставка на ултразвукова система за общ и коремен преглед; договор № ОП-3-080/ 09.06.2021 г.;

• Доставка Лот 5: Доставка на транспортен кувьоз за новородени; договор № ОП-3-081/ 09.06.2021 г.;

• Доставка Лот 6: Доставка на автоклав; договор № ОП-3-098/16.07.2021 г.;

• Доставка Лот7: Доставка на ултразвуков пулверизатор; договор № ОП-3-142/16.11.2021 г.;

• Доставка Лот8: Доставка на транспортен респиратор; договор № ОП-3-082/ 09.06.2021г.

Изпълнителите са започнали работата си и са реализирани първите доставки (Лот: 1,3,4, 5,6 и 8), приети от Възложителя, обучението за използване на оборудването е извършено през този отчетен период и плащанията са били направени.

Окончателните плащания бяха извършени, както следва:

Лот 1: на 09.11.2021 г. на Медсис ООД.

Лот 3: на 28.09.2021 г. на Антисел България ООД.

Лот 4: на 28.09.2021 г. на Медсис ООД.

Лот 5: на 28.09.2021 г. на Медсис ООД.

Лот 6: на 28.09.2021 г. на Медсис ООД.

Лот 8: на 28.09.2021 г. на Медсис ООД.

Бенефициент 2 – Кметство Байлещи:

По отношение на WP T4 - Подобряване на ефективността чрез модернизация на оборудването на общинската болница в Байлещ, Б2 подписа два договора за радиологичното оборудване, а именно:

Договорът за закупуване на стационарната цифрова радиологична апаратура нр. 15249 е подписан на 13 юли 2021 г. за сумата от 1 134 643,59 леи;

Договорът за закупуване на мобилна цифрова радиологична апаратура нр. 15250 е подписан на 13 юли 2021 г. за сумата от 595 335,58 леи.

По отношение на WP T5 - Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции, дейностите по този работен пакет също се изпълняват.

Договорът нр. ОП-3-164/28.09.2020 г., Изработване на Общо изследване за заболеваемостта в ТГС зона и Наръчник за здравословен живот по проект: „Повишаване ефективността на общинското здравеопазване в граничния район Берковица – Байлещ (HEALTHEFF), код на проект 16.5 .2.019/ROBG 259, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014 – 2020”, е финализиран.

Общите публични прояви по работния пакет „Укрепване на местните трансгранични мрежи и увеличаване на капацитета на здравните институции“ не са започнали поради ограниченията на COVID-19 в двете страни. Договорът нр.ОП-3-103/ 17.08.2021 г.е подписан с изпълнител, Фондация „Агенция за икономическо развитие Изток-Запад“ и се очаква изпълнението на дейностите да започне през следващия отчетен период.

Двамата партньори по проекта подписаха споразумение за сътрудничество на 18.02.2022 г. за приемане на общата политика в областта на здравеопазването.

През следващите месеци от изпълнението на проекта остава да се организират в Берковица и Байлещ съвместна конференция, съвместни обучителни семинари и посещения за обмен на опит.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.