Slide background
Slide background
Slide background

На вниманието на румънските бенефициенти

В резултат на проверките, извършени в рамките на Електронната система за обществени поръчки (SEAP), бяха идентифицирани аспекти свързани със спазване на изискванията за еквивалентност, по смисъла на неправилно прилагане на чл. 156 от Закон № 98/2016 г. относно обществените поръчки, съответно чл. 166 от Закон №. 99/2016 относно секторни обществени поръчки. Тези аспекти могат да генерират финансови корекции на ниво проекти, изпълнявани в рамките на Interreg V-A Румъния - България.

Следователно, по спешност, ние учтиво ви молим, да направите собствен анализ на текущите процедури за възлагане и в случай че бъдат идентифицирани грешки свързани с националните или европейските стандарти, да ги коригирате, включително чрез своевременно публикуване на поправка и при спазване на условията, предвидени в действащото законодателство.

Припомняме ви, че ако технически спецификации, отнасящи се до национални стандарти, отразяващи Европейски стандарти, Европейски технически оценки, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически референтни системи, създадени от Европейските органи по стандартизация или, при липса на на което е да е от тези, национални стандарти, национални технически споразумения или национални технически спецификации, свързани с проектирането, изчисляването и изпълнението на строителните работи и използването на продуктите и т.н., са споменати в тръжната документация то те трябва да бъдат придружени от израза „или еквивалент“.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.