Slide background
Slide background
Slide background

ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU (ROBG-418)

Инвестиране в пътна безопасност и подобряване на връзките между Община Русе и окръг Гюргево с Трансевропейската транспортна мрежа

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивата и сигурна мобилност на хора и стоки в трансграничния райончрез прилагане на координирани трансгранични действия за подобряване и поддържане на пътната инфраструктура, свързана с Трансевропейската транспортна мрежа и чрез използване на съвместни механизми за планиране и общи действия в областта на безопасността и сигурността на движението.

Какъв е бюджетът?

6,326,447.21 евро, от които 5,377,480.12 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - окръг Гюргево

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.08.2018

Крайна дата: 14.08.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Реконструкция и модернизация на 3.1 км път, покриващ ключовия булевард в Русе" "Трети Март" и свързания с него мост "Сарайски"
  • Доставка на оборудване за мониторинг на трансграничния трафик и пътна безопасност в окръг Гюргево
  • Разработване на Съвместна стратегия за сигурност на трафика в трансграничния регион Русе-Гюргево
  • Провеждане на съвместни информационни кампании за обучение по безопасност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 3.1 км реконструирани или модернизирани пътища

3 съвместни механизми за улесняване свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на Трансевропейската транспортна мрежа (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/извънредни ситуации, проучвания на пътния поток, предпроектни проучвания отнасящи се до трансграничната зона)

Резултати от програмата: 210,000 човека от трансграничното население, обслужени от модернизирана инфраструктура, водеща до Трансевропейската транспортна мрежа.

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Проектът е в процес на изпълнение, като са представени важни резултати по отношение на основните дейности по проекта:

Първоначалната съвместна пресконференция в Русе беше проведена на 9 октомври 2018 г., а местната начална пресконференция в Гюргево на 13 декември 2018 г.

По Дейност Т1 „Прилагане на съвместни механизми“ - и двамата бенефициенти по проекта вече са подписали договор: LB - Община Русе за „Провеждане на съвместни кампании за повишаване на осведомеността за обучение на населението по сигурността на трафика в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата“, проведено в периода март-септември 2020 г. Освен това в рамките на същата дейност, в края на октомври 2020 г., ВБ проведе първата образователна кампания, проведена в Русе, в която взеха участие 50 ученици, както и представители на заинтересованите страни.

Същият паралелен тип събитие, което се предвижда да се извърши от името на Б2, е отложено поради извънредни обстоятелства по отношение на ситуацията с COVID-19 в Румъния до края на април 2021 г. Все пак, за обхвата на дейност T.1, Б2 - окръг Гюргево Договори на Съвета за закупуване на оборудване за поддръжка на пътища за пътното управление на окръг Гюргево От общо шест Много от процедурата, а именно Лот 1 - Автогрейдер, Лот 2 - Довършител на асфалт, Лот 3 - Съчленен тандемен вибрационен валяк, Лот 4 - Фреза за асфалт, Лот 5 - Стълбове за биене на парапет и Лот 6 - 8x4 самосвал С оборудването за отстраняване на сняг: вече са подписани договори за лотове 1,2,3,5 и 6 и по-голямата част от съответното оборудване се доставя в помещенията на B2. Освен това процедурата за закупуване на пътни знаци за Пътна администрация и контрол на движението на окръг Гюргево (DJTADJCT) беше финализирана с придобиването на предвиденото оборудване: Лот 1 - оборудването беше предоставено в безплатно ползване на DJT и Лот 2 - оборудването също предоставени безплатно на DJT. И все пак следващата процедура за възлагане на обществени поръчки за превозното средство по дейността Закупуване на оборудване за КАТ Гюргево - окръжен съвет на Гюргево беше отменена, като остава да бъде възобновена в кратки срокове.

В рамките на същата дейност Т.1 „Прилагане на съвместни механизми“, Б2 - TAU окръг Гюргево подписа договор за съвместно разработване на стратегия и в момента е в ход договорът за разработване на съвместна стратегия за сигурност на трафика.

От името на ЛБ - Община Русе, процедурата за възлагане на обществена поръчка за изработване на технически проект, упражняване на авторски надзор и инфраструктура и работа ”, свързана с„ Реконструкция и модернизация на 3,1 км път, покриващ ключовия за бул. Град Русе. "Трети март" и свързаният с него мост "Сарайски", беше рестартиран и финализиран с подписан договор за изпълнение. Издадена е Стартовата заповед за изработване на Техническия проект и следвайки рамките на подписания договор за изпълнение, крайният срок за изработване на инвестиционният проект в техническа фаза и работна фаза беше 45 календарни дни. По отношение на Техническия проект главният архитект на община Русе одобри инвестиционния проект за I етап - бул. „Трети март” от пътен възел „Сарая” (км 0 + 341,58) до кръстовището с ул. „Капитан Райчо Николов” (км 1 + 551,88) ”и Етап II бул.„ Трети март ”от кръстовището с„ Капитан Райчо Николов ”(км 1 + 551,88) до връзките с път РП I-5 „Русе - В. Търново". Той позволи да започне изпълнението на строителството на тези етапи. За Етап III - мостовото съоръжение на пътен възел „Сарая", включително пътните връзки към кръстовището, Община Русе все още е в очакване на необходимо одобрение от Държавното предприятие „Национална компания за железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския регион. Технологичната последователност на видовете строително-монтажни работи на обекта позволява изпълнението на строежа за I и II етап, отделно и независимо от дейностите, свързани с ремонта и укрепването на моста на пътен възел „Сарая”, представляващ Етап III от разрешението за строеж.

Вследствие на гореспоменатото, строителните части от етап 1 и етап 2 продължават от началото на юни 2020 г. В момента изпълнението на основните видове строителни работи в етап I и етап II е завършено. По отношение на изпълнението на работи за Етап 3 „Мостовото съоръжение на пътен възел„ Сарая “, вкл. пътни връзки към възела) започна на 28 септември 2020 г. По този начин съществуващата асфалтова настилка на пътното платно на моста и по тротоарите беше напълно демонтирана. Премахнати бяха и тротоарни плочи по тротоарите. Освен това работата, свързана с новата подсилена стоманобетонова греда върху новите лагери от еластомер, е завършена изцяло. В началото на март 2021 г. изпълненото под скеле е демонтирано. Предстоящите работи все още продължават.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.