Slide background
Slide background
Slide background

Archeology and culture (ROBG-568)

Туризмът като връзка на перспективното развитие на граничния регион

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да се подобри културното наследство на граничния регион и да се повиши обществената осведоменост за значението на културно-историческото наследство на региона чрез създаване на интегриран туристически продукт - "Археология и култура".

Какъв е бюджетът?

1,483,998.37 евро, от които 1,261,398.60 Евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Долна Митрополия (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториално административно звено - община Моцацеи (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Енория Моцацеи (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 08.09.2022

Продължителност: 47 месеца и 27 дни

Къде ще се изпълнява?

Плевен в България

Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Общ план за управление на възстановяването и насърчаването на устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти
  • Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт "Археология и култура"
  • Общ туристически пътеводител с впечатляваща фотография
  • Организиране на професионално обучение на експерти по културно и историческо наследство в България и Румъния
  • Консервация, частично възстановяване и социализация на пътна гара Роман Ад Путея
  • Строителни работи в в църквата "Свети Никола" община Моцацеи

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 интегриран туристически продукт, 1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви икономически цели, 500 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство

Резултати от програмата: 500 туристически нощувки в района на трансграничния регион

Статус на проекта (отразено в докладите за напредъка)

Водещият бенефициент и бенефициент 2 възложиха договори за услуги за външно управление на проекти.

ВБ и Б2 възлагат договори за услуги за външно управление на проекти.

Разработен е Общият план за управление за възстановяване и насърчаване за устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти.В допълнение, през ноември 2019 г. ВБ подписа договор за „Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт Археология и култура“ и може да се направи справка на уебсайта на проекта на всичките три езика: www.tourism-dolnamitropolia-motatei.com / документи /. Разпространението на предварително разработения Общ план за управление за възстановяване и промоция за устойчиво икономическо използване на исторически и културни обекти и Маркетинговата стратегия за популяризиране на туристическия продукт Археология и култура, продължи чрез уебсайта на проекта и уебсайта на Общината.

Разработен е техническият проект, свързан с инвестиционната цел на ВБ „Опазване, частична реставрация и социализация на пътна гара Роман Ад Путея в с. Рибен, община Долна Митрополия“. Разработеният Технически проект за изпълнение на консервационни и реставрационни дейности в „Римска пътна станция Ad Putea”, Обект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римската крайпътна станция„ Äd Putea ”- етап и Обект 2:„ Ad Putea Информация и посетител Център и поддържаща туристическа инфраструктура "беше доставен на LB в средата на септември 2019 г. Окончателният технически проект беше приет от община Долна Митрополия без коментари. И все пак, дългият период от края на февруари 2020 г., през който LB очакваше изявление от Националния институт за недвижимо културно наследство от България по техническия проект, вече беше финализирано. Положително становище от Националния институт за недвижимо културно наследство относно техническия проект за Инвестиционен обект 1 беше получено в края на юли 2020 г. , процесът за получаване на всички необходими разрешения и одобрения на Техническия проект беше приключен с издаването изготвяне на декларацията по техническия проект за спазване на правилата и разпоредбите за пожарна безопасност и издадения изчерпателен доклад за съответствие на инвестициите, въз основа на който главният архитект на община Долна Митрополия издава разрешение за строеж. Основната процедура за изпълнение на работи в Долна Митрополия се очаква да стартира в много кратки срокове.

Бяха разработени Техническият проект и подробностите за изпълнението, както и необходимата документация за получаване на одобрения/разрешения/ споразумения, свързани с инвестиционна цел на Бенефициент 3 „Строителни работи в църквата “Свети Никола”, Моцацеи .

След тяхното разработване, официалното приемане на Техническия проект за ремонтни и възстановителни работи на църквата „Свети Николай“ е направено през октомври 2019 г. Разрешението за строеж е получено през януари 2020 г. Впоследствие процедурата за придобиване на строителни работи за реставрацията и консолидацията на църквата „Свети Николай Мотатей“ стартира през февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е до април 2020 г. След придобиването на опростената процедура за строителните работи по структурата на църквата „Свети Николай Мотатей“, бяха подписани договор за изпълнение и договор за услуга за надзор на обекта. В края на юни 2020 г. е издадена заповедта за започване на изпълнението на строителните работи. Оттогава строителните работи продължават, с временно спиране от края на септември 2020 г. до средата на февруари 2021 г., поради факта, че по време на изпълнението на строителните работи в основата на църквата „Свети Никола“ в Мотатей, дирекцията за културата Долж поиска археологическа диагноза. След проведените изследвания беше установено, че тези тухли не представляват археологически интерес. Приблизителният технически напредък на вече изпълнените работи е пропорционално на 15,3%, в момента строителните работи продължават.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.