Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 464

ROBG-464

Зелено управление за опазване на Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство на Природен парк Русенски Лом и Комана.

Какъв е бюджетът?

508,730.23 евро, от които 432,420.68 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом (България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация „Екологичен Център Зелена Площ – Гюргево (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 08.11.2018

Крайна дата: 07.01.2021

Продължителност: 26 месеца. Срокът за изпълнение на проекта беше удължен с допълнителни 8 месеца (което го прави от 18 на 26 месеца) чрез Допълнение №. 1 от 07.05.2020г.

Къде ще се изпълнява?

Русе в Българиа

Гюргево в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на ГИС за 2 национални парка (НП) и Натура 2000 в района на еко коридор Комана-Ломовете;
  • Дейности по стратегическо планиране в областта на еко коридор Комана-Ломовете;
  • Осведоменост и свързаност на трансграничните екосистеми на 2-та НП и местатаот Натура 2000.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:2 общи стратегии, политика или планове за управление валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчиво икономическо развитие

Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион и координирани инструменти за управление на 4 места от НАТУРА 2000 от трансграничния регион с координирани инструменти за управление

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Беше организирана стартова пресконференцияза представяне и популяризиране на проекта „Зелено управление”.

И двата партньори са закупили цялото необходимо оборудване, както е договорено във формуляра за кандидатстване: две превозни средства за достъп със среден до твърд терен (SUV), по един за всеки партньор, преносим компютър за работа с ГИС и съхранение на файлове за LB, архивен куфар за LP,видео камерас аксесоари за заснемане на диви животни за B2.

Услугата за изработване на ГИС на Природен парк Русенски Лом и за двата бенефициента вече е достъпна за публични и частни нужди в секция ГИС/GIS на сайта на дирекцията https://rusenski-lom.bg/.

След последното обществено обсъждане, предвид разработването на плана, Водещият партньор прие Плана за управление II от изпълнителя и го внесе за допълнително преразглеждане в МОСВ (Българското министерство на околната среда и водите) и чака оценката на Министерството за окончателно приемане на Плана за управление.

Услугата за План за управление (ПУ) от LB е на финала, предварителен вариант е достъпен на сайта на Природен парк Русенски Лом в секция Документи (https://rusenski-lom.bg/).

От името на B2 беше организирана публична среща с местни заинтересовани страни в природен парк Комана на 21.09.2020 г. Общественото обсъждане със заинтересованите страни включваше представяне на предложените мерки за управление на вида Canis Aureus (Чакал), включени в Плана за действие. Също така „Проучването на инвентаризацията – подробно картографиране на популацията на чакалите и неинвазивните растителни видове, както и местообитанията от интерес за общността, в контекста на мобилността на видовете, в природен парк Комана“ беше финализирано на 1 октомври 2020 г. съгласно договорните разпоредби.

Услугите, свързани с осведомеността за екосистемата и свързаността между Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана и Натура 2000 места и проучване на чужди и инвазивни видове бяха финализирани от двамата бенефициенти през октомври. Дейността се основава на съществуващо предложение за съвместен план за управление на трансграничния коридор Комана и Ломовете, план за действие за чакала (Canis aureus) от природен парк Комана и защитените природни територии, с които той се припокрива и в момента е действащ, преработена стратегия за посещение на природния парк Комана и доклад за природния парк Комана, който ще включва основната информация и резултатите, получени от проучванията.

 

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.