Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 416

JEAND (ROBG-416)

Съвместни усилия срещу природни бедствия

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да осигури бързо работещо трансгранично взаимодействие и сътрудничество в случай на извънредни ситуации, причинени от човека или природни бедствия.

Какъв е бюджетът?

937,151.73 евро, от които 796,578.96 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Мездра (България)

Бенефициент 2 (Б2):Инспекторат по жандармерия, окръг Мехединци (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 12.09.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Мехединци в Румъния

Враца в България

Как ще се изпълнява?

  • разработване на добре структурирани общи планове и стратегии за действие
  • координиране на съвместни инициативи като: споделяне на ноу-хау, обучение, ресурси и споделяне на оборудване
  • постоянен мониторинг на настоящата ситуация и идентифициране на потенциалните рискове
  • включване на населението чрез предоставяне на информация за възможни рискове и подходящо поведение, за да се избегнат и сведат до минимум
  • въвеждане на мерки и правила за предотвратяване на природни и предизвикани от човека опасности на местно и трансгранично равнище
  • прилагане на система за ранно предупреждение, което би довело до конкретни превантивни действия
  • модернизация на инструментите и оборудването, необходими за изпълнение на конкретни задачи и действия
  • реконструкция на свлачища

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации - 22 000 души, които се възползват от мерките за управление на риска и защита от наводнения, 385 000 души, които се възползват от мерките за опазване на горските пожари

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

В момента проектът се изпълнява със следните резултати:

Водещият бенефициент приключи изпълнението на работните дейности по реконструкция на свлачище за укрепване на свлачището в с. Игнатица, разрешението за използване е издадено на 28 февруари 2020 г. от Дирекцията за национален строителен контрол от България. Водещият бенефициент започна изпълнението на „Информационна кампания сред представители на общинската администрация, представители на държавната администрация на местно ниво, общински структури, учители от училища и детски градини, а информационната кампания ще продължи. Също така беше разработен съвместният „Стратегия и план за действие“ в случай на бедствия.

Бенефициент 2, завърши процедурата за възлагане на обществени поръчки за специализирано пожарогасително оборудване и бяха доставени следните съоръжения: Преносима система за гасене с високо налягане; Мултифункционални превозни средства с кран и кука асансьор; Подвижен контейнер за транспортиране на материали (пясък); Оборудван мобилен контейнер; 6X4 Камион за пренасяне на оборудване; Две наземни превозни средства 4х4 за действие при гасене на горски пожари.

И все пак, поради ограниченията на COVID-19, дейностите по проекта, свързани с организиране на събития/обучения за специализирания персонал/общо упражнение, отчитат проблеми при изпълнението, като в крайна сметка се забавят. Следователно изпълнението на проекта беше удължено с 6 месеца и проектът ще бъде завършен през септември 2021 г.

Уебсайтът на проекта е подготвен и функционален, може да бъде намерен на https://jeand-robg.eu/.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.