Slide background
Slide background
Slide background

W-TEN (ROBG-440)

Добре свързани възли Гюргево - Борово към Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Каква е целта?

Общото предизвикателство, към което се отнася проектът, е да се подобри достъпността и мобилността до мрежата TEN-T като по този начин се създадат подходящи условия за устойчиво развитие в граничната зона.

Какъв е бюджетът?

4,945,538.25 евро, от които 4,236,007.56 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 30,000 евро за ВБ и 30,000 евро за Б2

Крайният срок за средата на периода на изпълнение на проекта беше 31.01.2021.

ВБ декларира разходи в размер на 55,547.96 евро за периоди 0, 1, 2, 3 и 4 и надхвърли целта си за средата на периода на изпълнение (185.16%).

Б2 декларира разходи в размер на 148,449.50 евро за периоди 0, 1, 2, 3 и 4 инадхвърли целта си за средата на периода на изпълнение (494.83%).

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2): Община Борово

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2019

Крайна дата: 31.07.2022

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Русе (България)

Гюргево (Румъния)

Как се изпълнява?

  • Интегрирана система за информация и осведоменост
  • Съвместна система за управление на трафика и информираност
  • Модернизация на път DJ 601: Болинтин Вале - Mалу
  • Строителни работи в Община Борово

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програматаМодернизирана транспортна инфраструктура, осигуряваща достъп до мрежата TEN-T (Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 11,75 км.);

Резултати от програмата: трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T - повече от 20.877 жители.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение.

Пътническият автомобил е доставен и получен в Окръжен Съвет - Гюргево.

- Идентификация и картографиране на черни точки на улици в Борово и разработване на модул/приложение - интегрирана система за информираност относно мерките за безопасност на движението в двете общини:

Интерактивната карта и приложението за смартфони (Borovo Blackspots) са достъпни безплатно за операционни системи Android и iOS. Интерактивната карта е достъпна на https://w-ten.info, на Български език.

- Разработване на проучването „Нови възможности за управление на движението и мерки за безопасност на движението в района на Гюргево-Борово”:

Проучването изследва състоянието на транспортната инфраструктура в трансграничния регион, идентифицира засегнатите райони, направи SWOT анализ на текущата ситуация, анализ на риска, свързан с оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион Борово - Гюргево, преглед на приложимите разпоредби в България и Румъния, които определят институционалните отговорности на властите по отношение на транспортните условия и безопасността на движението и анализират тяхната роля в целия процес. Съвместният план за управление на трафика също е финализиран, докато за системата за управление на трафика е подписан договор и разработката ѝ е в процес на изпълнение.

ВБ декларира, че процедурата за проектиране и изпълнение на работи по Дейност I1 (Инвестиции) - Модернизация на път DJ 601: Болинтин Вале - Малу - DN61, км 13 + 685 - км 14 + 184 и км 22 + 263 - км 29+ 221, 7,45 км стартира на 11 ноември 2020 г. Документацията за възлагане беше преразгледана и процедурата беше възобновена на 11 декември 2020 г., когато обявлението за придобиване беше публикувано в електронната система за обществени поръчки - SEAP (опростена процедура).

За I2 (Инвестиции) – Строителни работи в община Борово, що се отнася до Б2 - Община Борово, беше разработен Технически проект за рехабилитация на 4,3 км улична мрежа в Борово. Община Борово е завършила първия етап на дейност „Инженеринг на услугите по техническо проектиране и работи за рехабилитация и реконструкции“, в резултат на което е изготвен Технически проект за рехабилитация и реконструкции на 4,32 км улици в община Борово с подробна количествена сметка. Очаква се стротелните работи да започнат скоро.

Изображения

Август 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.