Slide background
Slide background
Slide background

MABAL–T (ROBG–510)

Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към TEN-T инфраструктурата

Каква е целта?                               

Проектът предлага като основна цел подобряване на достъпа за жителите на двамата партньори и за всички онези, които преминават през градовете към TEN-T мрежата и да създаде условия за по-нататъшно икономическо развитие на региона чрез правилно свързване на модулните точки. Проектът предвижда модернизиране на 16 км пътна инфраструктура в двата третични и многомодални възела Мангалия, Румъния и Балчик, България, като инвестицията се поддържа и подобрява чрез 4 съвместни механизма (ръководство за маршрута, проучване на възможностите за трансграничен транспорт, мерки за безопасност на движението и др. дейности за повишаване на осведомеността), което ще улесни връзката на двата възела към TEN-T инфраструктурата.

Какъв е бюджетът?

7,049,095.87 евро, от които 5,991,731.48 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица – Община Мангалия

Бенефициент 2 (Б2): Община Балчик

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 04.04.2019

Крайна дата: 03.10.2022

Продължителност: 42 месеца

Къде ще се изпълнява?

Мангалия в Румъния

Балчик в България

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на 4 съвместни механизма, а именно насоки по маршрута, проучване на възможностите за трансграничен транспорт, мерки за безопасност на движението и дейности за повишаване на осведомеността;
  • Модернизация на 17 пътни участъци в Мангалия - ул. Портулуй - 1701 мл, ул. Йон Креанга - 223 мл, ул. Д-р Мотас - 291 мл, ул. Негру Вода - 375 мл, ул. Либертации- 199 мл, ул. Тепеш Вода - 538 мл, ул. Михай Витеазу - 663 мл, ул. ИК Бритиану - 308 мл, ул. Вънътори - 238 мл, ул. Мирчеа чел бътрън - 182 мл, ул. Михай Еминеску - 390 мл, ул. Василе Алесандру - 200 мл, ул. Василе Първан - 353 мл, ул. Mарасешти - 151 мл, ул. Mунчиторулуй - 717 мл, ул. Oитуз - 976 мл, ул. Фрумоасей - 329 мл; обща дължина: 7.834 км;
  • Рехабилитация на общински път Каварна - Балчик - Топола - Икантълъка - гранична община (Каварна - Балчик) - Тузлата - Балчик - Албена;
  • Промоционални дейности, фокусирани върху осигуряване на информация за проекта, прозрачност, както и представяне на основните резултати от проектните дейности и целевите групи в трансграничния регион.

 Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 16.45 км;

 

Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към TEN-T инфраструктурата (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост за трансграничния регион - 4;

Резултат на програмата: Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща към TEN-T – 49,301.00 граждани.

Статус на проекта

Постигнатите досега резултати от проекта:

ВБ е сключила договора за мерки за информация и публичност

Б2 стартира съответната процедура за възлагане на обществени поръчки, вече има подписани договори. В тази връзка Б2 организира и проведе конференцията за откриване на проекта в Балчик през декември 2019 г.

Състоянието на изпълнение на инвестиционните цели е следното:

ВБ - Подобряване на пътната инфраструктура в Мангалия за по-добра връзка с мрежата TEN-T - 16 Градските улици с обща дължина от 7,83 км – Техническия проект беше разработен и са получени всички необходими разрешителни. Очаква се договорът за изпълнение на строителството да бъде подписан до края на 2019 г. Договорът за изпълнение на строителните работи е подписан на 12 декември 2019 г., Заповедта за започване на работите е издадена на 23.12.2019 г. Очаква се завършването на работата да бъде извършено след 12 месеца. Изпълнителят започна рехабилитация на тротоарите на 4 улици от общо 17, предвидени за модернизиране от пътната мрежа на Мангалия досега, както следва:

Улица Мунчиторулуй - 90% обща дължина 717 ml;

- улица Негру вода - 90% обща дължина 375 ml;

- улица Либертации - 90% обща дължина 199 ml;

- ул. Михай Витеазул - 90% обща дължина 663 мл;

-Улица Братяну - 90% обща дължина 308 мл;

- улица Ванатори - 90% обща дължина 238 мл;

- улица Ойтуз - 90% обща дължина 976 ml;

- Улица Мирча чел Бътрън - 90% обща дължина 182 ml;

- Йон Креанга - 90% обща дължина 223 мл;

- улица Цепеш вода - 90% обща дължина 538 ml;

- улица Портулуи - 90%, обща дължина 1701 мл;

Гореспоменатите улици имат само първия слой асфалт и че се очаква по-нататъшно изпълнение на втори слой.

Освен това LB започна публичното придобиване за възлагане на договор за доставка на превозно средство за поддръжка. Процедурата беше възобновена. След приключване на преоценката на предложенията на 27.03.2020 г. беше публикуван новият доклад за процедурата. В крайния срок за подаване на оферти бяха регистрирани 3 оферти. Обществената поръчка беше завършена и беше подписан договор за придобиване на превозното средство за поддръжка. В рамките на подписания договор за закупуване на оборудването, превозното средство за поддръжка се очаква да бъде доставено в помещенията на LB до края на октомври 2020 г.

Б2 - Модернизиране на пътната инфраструктура в Балчик с цел подобряване на свързаността с TEN-T мрежата - 8,62 km. Изпълнението е в ход и до момента са финализирани 7,433 км, което представлява 86% от общата дължина на пътя, предвидена да бъде модернизирана на ниво Б2.

Всички строителни дейности са финализирани. Всички необходими документи в съответствие с българския закон за устройство на територията са издадени и подписани от всички съответни страни и за трите раздела:

I. „Рехабилитация на общински път DOB1149 / I-9, Каварна- Балчик / - Топола- Иканталъка- граница на община (Каварна- Балчик) - Тузлата– Балчик- Албена / I-9 /, от км 4 + 500, на границата на общината (Каварна - Балчик), до км 10 + 020, в кръстовището с път II-27 в град Балчик - L = 5 520 м ”- Протокол за приемане на изпълнените работи, издаден на 28.08.2020 г .;

II. „Рехабилитация на общински път DOB 3160 - / DOB 1149, Топола - Балчик / - граница на общината (Каварна - Балчик) - Тузлата- / DOB 1149 /“ от км 2 + 170 до км 4 + 083 - L = 1 913 м “- Протокол за приемане на изпълнените работи, издаден на 24.08.2020 г .;

III. „Рехабилитация на част от уличната мрежа на Балчик, за която на 01.09.2020 г. е издаден Протокол за приемане на изпълнените работи, включващ:

- участък от улица "Приморска" от OT77 до OT118, L = 400 m;

- обръщане за автобуси на ул. "Приморска", F = 1 400 м2;

- кръстовище между улиците "Приморска" и "Черно море";

- участък от улица „Черно море” от OT37 до OT308, L = 790 m. ”

Изображения

Май 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.