Slide background
Slide background
Slide background

HERCULT (ROBG - 491)

“Разработване на общи туристически продукти и възстановяване на културното наследство”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да популяризира трансграничния регион Силистра и Кълъраш като туристическа и културна дестинация, като развива културната инфраструктура и създава атрактивни туристически пакети.

Какъв е бюджетът?

1,499,992.54 евро, от които 1,274,993.65 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 12,882 евро за ВБ и 11,826 евро за Б2. И двамата партньори избегнаха освобождаване на средства в крайния срок за освобождаване от задължения (ВБ изпълни 99,23% от целта, Б2 изпълни 75,31% от целта за отмяна).

Кой изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Община Силистра

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административна единица – Окръг Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 08.08.2018

Крайна дата: 31.08.2023

Продължителност: 60 месеца и 24 дни

Къде се изпълнява?

Кълъраш (Румъния)

Силистра (България)

Как ще се изпълнява?

  • Рехабилитация на сградата на Художествената галерия, собственост на община Силистра
  • Рехабилитация на старата сграда, известна като "Къщата на Деметриаде" в Кълъраш
  • Съвместна стратегия за развитие на туризма
  • Продукти и услуги за туризъм
  • Туристически маршрут "Културното наследство на стари сгради в регионаСилистра-Кълъраш
  • Уебсайт
  • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 3 интегрирани туристически продукти / услуги, 1 стратегия за валоризиране на културното и природното наследство

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 2.000.

Статус на проекта (отразен в доклади за напредък)

Текущо състояние на проекта

ВБ – Община Силистра - изпълнението на инвестиционна цел „Рехабилитация на сградата на Художествената галерия, собственост на община Силистра” се отчита без напредък със значителни закъснения поради проблемите, възникнали от Водещия бенефициент при възлагането на договора за изпълнение на строителните работи след процедури за възлагане на обществени поръчки. Към момента срокът за изпълнение на проекта е удължен до 31.08.2023 г.

Б2 – Окръжен съвет Кълъраш – изпълнението на инвестиционната цел „Рехабилитация на стара сграда, известна като „Къща Деметриада” в Кълъраш” отчита добър напредък в Къща Деметриада, която е почти финализирана. През текущия отчетен период са извършени консервационни/реставрационни работи на картините в три помещения на сградата, които забавиха във времето финализирането на изпълнението на работите в трите помещения на сградата, предвид сложността на този вид работи. Работите ще бъдат финализирани до декември 2021 г.

В рамките на проекта е разработен уеб портал, чрез който ще се популяризират всички културни събития, природни красоти и туристически продукти: http://tourism-silistra-calarasi.com/en/home/.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.