Slide background
Slide background
Slide background

TALES (ROBG-413)

Приказки за култура, история и природа

Каква е целта?

Да насърчи опазването на природните ресурси и културните традиции чрез разработването на интегрирани туристически продукти като модели за устойчиво използване на природното, историческото и културното наследство на трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

1,097,962.10 евро, от които 933,267.78 евроЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Виделе

Бенефициент 2 (Б2): Община Лясковец

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 31.12.2022

Продължителност: 51 месеца и 20 дни.

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново в България

Телеорман в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Опазване, популяризиране и развитие на историческото, природното и културното наследство;
  • Подготовка и разработване на обща стратегия и план за управление на туристическата атракция;
  • Подкрепа на съвместния маркетинг и популяризиране на трансграничния туристически продукт “Приказки”;
  • Развитие на трансгранична туристическа мрежа.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

- 1000 повече посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции;

- 1 създаден интегриран туристически продукт/услуга;

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването на устойчиви икономически употреби;

Резултати от Програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта  

Проектът е в процес на изпълнение:

Всеки партньор подписа договори за управление на проекти и услуги за обществени поръчки.

В рамките на Дейност Т1 „Развитие на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, история, природно и културно наследство”, беше финализирано разработването на туристическа стратегия.

Предвиденото ИТ приложение е разработено: https://turism.primariav.idele.ro/ и в Google play (име: VideleTour). Приложението ще бъде допълнително популяризирано до туристическите оператори и по време на основните фестивали на проекта, които се предвижда да бъдат организирани.

Реконструкция на градски парк в гр. Виделе - два обекта по проекта, а именно Градски парк Лясковец – „Еко зона за отдих, изкуство и спорт в гр. Лясковец” и „Реконструкция на открито пространство и зелен парк около НЧ в с. Козаревец в зона за креативни атракции”, статусът е представен по-долу:

От името на ВБ е подписан договор за изпълнение в края на август 2021 г., в момента продължават строителните дейности по модернизацията на Градски парк Виделе, все още са в етап на подготвителни работи.

От страна на Б2, след сравнително добър напредък, изпълнението на работите в рамките на двата инвестиционни обекта, а именно „Еко зона за отдих, изкуства и спорт в гр. Лясковец” и „Реконструкция на открито пространство и зелен парк около НЧ в с. Козаревец в зона за креативни атракции” е финализирана през декември 2020 г.

Освен това B2 подписа два договора за услуги през ноември 2020 г. за организиране на събития и за маркетинг и популяризиране на събития и фестивали.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.