Slide background
Slide background
Slide background

JEAND (ROBG-416)

Съвместни усилия срещу природни бедствия

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да осигури бързо работещо трансгранично взаимодействие и сътрудничество в случай на извънредни ситуации, причинени от човек или природни бедствия.

Какъв е бюджетът?

937,151.73 евро, от които 796,578.96 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Мездра (България)

Бенефициент 2 (Б2): Окръжен инспекторат на жандармерията – Мехединци, окръг Мехединци (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 13.09.2018

Крайна дата: 12.09.2022

Продължителност: 48 месеца

Къде ще се изпълнява?

Мехединци в Румъния

Враца в България

Как ще се изпълнява?

  • разработване на добре структурирани общи планове и стратегии за действие
  • координиране на съвместни инициативи като: споделяне на ноу-хау, обучение, ресурси и споделяне на оборудване
  • постоянен мониторинг на настоящата ситуация и идентифициране на потенциалните рискове
  • включване на населението чрез предоставяне на информация за възможни рискове и подходящо поведение, за да се избегнат и сведат до минимум
  • въвеждане на мерки и правила за предотвратяване на природни и предизвикани от човека опасности на местно и трансгранично равнище
  • прилагане на система за ранно предупреждение, което би довело до конкретни превантивни действия
  • модернизация на инструменти и оборудване, необходими за изпълнение на конкретни задачи и действия
  • реконструкция на свлачища

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата: 1 съвместно партньорство в областта на ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации, 22,000 души, които се възползват от мерките за управление на риска и защита от наводнения, 385,000 души, които севъзползват от мерки за защита от горски пожари.

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта

В момента проектът се изпълнява с постоянен напредък в изпълнението на дейностите.

Водещият бенефициент, Община Мездра, приключи изпълнението на строителните дейности по реконструкция на свлачище за укрепване на свлачището в с. Игнатица, разрешението за ползване е издадено на 28.02.2020 г. от Дирекция за национален строителен контрол от България. Водещият бенефициент завърши информационната кампания между представители на общинската администрация, представители на държавната администрация на местно ниво, общинските структури, учители от училища и детски градини.

Също така, водещият бенефициент разработи съвместна „Стратегия и план за действие” в случай на бедствия.

Бенефициент 2, Окръжен инспекторат на жандармерията – Мехединци, придоби и достави следното оборудване: Две сухопътни превозни средства 4х4за действие при гасене на горски пожари; Многофункционално превозно средство с кран6X4; Подвижен контейнер за транспортиране на материали (пясък); Мобилен контейнер, оборудван с противопожарна техника.

Все пак поради ограниченията на COVID-19 дейностите по проекта, свързани с организиране на събития, обучения на специализирания персонал и общи учения, се забавят.

Сайтът на проекта е изготвен и функциониращ, може да бъде намерен на адресhttps://jeand-robg.eu/

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.