Slide background
Slide background
Slide background

DTP (ROBG-453)

Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото социално-икономическо развитие на трансграничния регион чрез засилване на туристическия потенциал, свързан с развитието и маркетинга на конкурентни туристически продукти.

Какъв е бюджетът?

1,219,951.26 евро, от които 1,036,958.56 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Община Генерал Тошево

Бенефициент 2 (Б2): Административна териториална единица – град Мурфатлар

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 11.08.2021

Продължителност: 35 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич в България

Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Обучение и повишаване на капацитета на местните общности. Провеждане на тематични лагери
  • Създаване на общи туристически продукти. Провеждане на туристически форуми и изложби
  • Изготвяне на проучвания, изследвания, информационна система, стратегия за развитие на туризма

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: Създадени са 4 интегрирани туристически продукта/услуги, 5,000 е очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракция, общи стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устоичиви икономически цели - 1.

Резултати от програмата: 3,500 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Проектът е в процес на изпълнение. Основните отчетени дейности, постигнати от бенефициентите на проекта, са описани по-долу:

През 2019 г. в Генерал Тошево и Мурфатлар бяха проведени две кръгли маси на представители на младежки съвети и млади доброволци. И двете събития бяха насочени към младите хора и техните нужди за по-добро разбиране на трансграничните културни характеристики на района на Добруджа и тяхното значение за сътрудничеството и популяризирането на туризма.

Организирани бяха два летни тематични лагера - един в Генерал Тошево и Балчик, а вторият в Мурфалтар и Мамая/Констанца. И двата лагера включваха, свързани с културата, посещения на музеи и исторически обекти, туристически обиколки, работилници, свързани с традиционни и популярни изкуства и занаяти, изложби, спортни и развлекателни дейности, работа в мрежа.

Бяха разработени 2 проучвания на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма за двете общини и стратегически план..

В Генерал Тошево и Балчик в периода 23-24.10.2020 г. се проведе семинар „Нематериално културно наследство - опазване, популяризиране, развитие и възможности за организиране на фестивален и събитиен туризъм“. На семинара присъстваха 30 участници - представители на местния бизнес и местните администрации, музейни специалисти, представители на културни институции и неправителствени организации.

ВБ завърши редактирането и отпечатването на обща стратегия за развитие на туризма и многоезичен туристически справочник за Генерал Тошево. Двата отпечатани документа бяха доставени на ВБ, след което предстои да бъдат разпространени по време на предстоящите събития по проекта

Разработени бяха два уебсайта: http://robg453-tour.eu/иhttps://www.murfatlarulturistic.ro/ro/, достъпни на три езика (български, румънски и английски).

Стадия на инвестиционните дейности е описан, както следва:

Водещ бенефициент - община Генерал Тошево

Подписани са три договора за строителство от ВБ за модернизация на следните обекти:

1. Договор за инвестиционния обект - Исторически музей в Генерал Тошево. Работите бяха финализирани и приети съгласно приемно-предавателния протокол, подписан на 6 ноември 2019 г.

2. Договор за инвестиционния обект - Читалище „Пробуда”, с. Кардам. Строителните работи бяха финализирани.

3. Договор за инвестиционния обект - Читалище „Отец Паисий”, с. Спасово. Строителните работи бяха финализирани.

За обектите на инвестиция бяха изработени и инсталирани три временни билборда. Оборудването за парка е закупено от ВБ. Доставката на пейки, маси, сгъваеми пластмасови столове, палатки е завършена. Приключи и доставката на мебели и обзавеждане за читалищата.

Бенефициент 2 - Административна териториална единица – град Мурфатлар

Обществената поръчка за строителство на тристранна дребномащабна инвестиция - разширение и рехабилитация на Дом на културата в Мурфатлар, тематичен парк и рехабилитация на Паметника на героите, беше финализирана с подписване на договор за изпълнение на строителните работи. Издадена е заповед за започване на работа. Съобщението за започване на строителните работи е регистрирано в Държавната инспекция на строителството в Констанца на 10.08.2020 г. Строителните работи продължават, като се планира да бъдат завършени през май 2021 г.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.