Slide background
Slide background
Slide background

HAMANGIA (ROBG-407)

Възстановяване на уникалнотo общо културно наследство и популяризиране на съвместен туристически продукт"Хаманджия - първата цивилизация на стара Европа

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство - културата "Хаманджия" в българския и румънския регион Добруджа чрез съвместните усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед развитието на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия" и съвместното му популяризиране и управление.

Какъв е бюджетът?

1,494,037.66 евро, от които1,269,932 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Шабла (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториална административна единица – град Чернавода (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 27.07.2018

Крайна дата: 26.01.2023

Продължителност: 54 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич (България)

Констанца (Румъния)

Как се изпълнява?

•        Изследване на културата "Хаманджия" на целевия трансграничния регион като информационна база за по-нататъшното обосновано съвместно развитие на туристическия продукт "Хаманджия";

•        Разработване на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия", вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;

•        Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект "Археологически парк Дуранкулак - Хаманджи" в община Шабла чрез инвестиции в малък мащаб;

•        Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на "център Хаманджия", съставен от нов музеен подход чрез малки инвестиции в рехабилитация и налагане на съществуващи сгради;

Популяризиране на туристическия продукт "Хаманджия" чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличение на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракциис 80 000, 1 брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги, 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо ползване.

Резултати от програмата: 40 000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като отчетените постижения до този момент са следните:

- Сформирани са екипите за управление на проекта. 2 Прессъобщения за старта на проекта бяха публикувани на сайтовете на общините Шабла и Чернавода;

- Техническият проект за благоустрояване и реконструкция на „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия” в Шабла, е изработен от ВБ. Договорът за изпълнение на работите е подписан на 22.06.2021 г., строителната площадка е открита на 27.09.2021 г. но изпълнителят не е започнал изпълнението на СМР. Съответно, договорът за СМР е прекратен от ВБ и друга тръжна процедура за избор на нов изпълнител е лансирана. Поради непостъпили оферти, ВБ реши да актуализира Техническия проект за инвестиционния обект „Развитие на „Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия” в Община Шабла”. Въз основа на актуализираната техническа документация, ВБ стартира отново тръжната процедура за изпълнение на СМР на 06.10.2022 г. със срок за подаване на оферти от 20 календарни дни;

- Техническият проект за развитие на център Хаманджия в гр. Черна вода, вкл. двете съществуващи сгради, предназначени за развитието на център Хаманджия и Работилница за мислители (Thinker Workshop), са разработени от Б2. Договорът за изпълнение на СМР е подписан на 04.08.2021 г., строителната площадка е открита на 25.08.2021 г. и в момента строителните работи са в процес на изпълнение;

- Сайтът на проекта е разработен и е достъпен на www.hamangia.eu на български, румънски и английски език;

- Съвместното проучване на културата „Хаманджия“ и нейното въздействие в целевия трансграничен регион е разработено от изпълнителя и прието от ВБ;

- Тематичната конференция „Хаманджия“ беше организирана онлайн на 16 декември 2021 г. онлайн, чрез платформата ZOOM;

- ВБ подписа договор за разработване на виртуална обиколка на обектите и за смартфон приложения за съвместния туристически маршрут Хаманджия, който е в процес на изпълнение.

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.